pfx证书转jks

cmd到jdk的bin下

keytool -importkeystore -srckeystore  mycert.pfx -srcstoretype pkcs12 -destkeystore mycert.jks -deststoretype JKS

mycert.pfx是转前的pfx

mycert.jks是转后的

推荐阅读更多精彩内容