util循环

util循环,和while循环相反,util循环时只要条件判断式不成立则进行循环,并执行循环程序。一旦循环条件成立,则终止循环。

语法结构

util   [条件判断式]

       do

                    程序

        done

案例:


推荐阅读更多精彩内容