LeetCode刷题之路 两个数组的交集

两个数组的交集【简单】

给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。

示例 1:

输入: nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2]
输出: [2]

示例 2:

输入: nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4]
输出: [9,4]

说明:

 • 输出结果中的每个元素一定是唯一的。
 • 我们可以不考虑输出结果的顺序。

解题思路

今天这道题的确很简单,尤其是对于python来说。我们直接用set去除列表中的重复元素,然后取交集返回列表就好了。代码如下:

class Solution:
  def intersection(self, nums1, nums2):
    """
    :type nums1: List[int]
    :type nums2: List[int]
    :rtype: List[int]
    """
    return list(set(nums1) & set(nums2))

推荐阅读更多精彩内容