mac 配置多个git ssh key

Tip:以下所有操作在命令行完成

创建ssh key(示例)

ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.github -C "邮箱地址"
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.gitlab -C "邮箱地址"

创建config文件

cd ~/.ssh
touch config
open config

配置config(示例)

# 该文件用于配置私钥对应的服务器
# XX帐号(最好加上邮箱帐号,防止出错)
  Host github
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.github

# XX帐号(最好加上邮箱帐号,防止出错)
  Host gitlab // 别名
  HostName gitlab.com // 主机地址
  Port 9090 // 端口
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.gitlab

配置完自己的信息之后保存。

测试一下是否成功

ssh -T github

显示如下表示成功:Hi (你的github帐号名)! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

修改项目的git配置

cd 你的项目
open .git/config

按照如下修改

// 找到url,把等号后面的 git@github.com替换成你配置的host,上面配置的为github,感叹号后面不变
url = git@github.com:... // 修改前
url = github:... // 修改后 

配置完毕

推荐阅读更多精彩内容