2022-03-03

1.file,n.文件;v.保存文件 [faɪl]

2.command,n.命令,指令 [kəˈmænd]

3.use,v.使用,用途[jus]

4.program,n.程序 [ˈproʊgræm]

5.line,n.(数据,程序)行,线路 [laɪn]

6.if,conj.如果 [ɪf]

7.display,vt.显示,显示器 [dɪˈsple]

8.set,v.设置,n.集合 [sɛt]

9.key,n.键,关键字,关键码[ki]

10.list,n.列表,显示,v.打印 [lɪst]

11.by,prep.凭,靠,沿 [baɪ]

12.press,v.按,压 [prɛs]

13.with,prep.用,与,随着 [wɪθ]

14.format,n.格式 [ˈfɔrmæt]

15.change,v.更换,改变,变动 [tʃendʒ]

16.cursor,n.光标 [ˈkɜrsə(r)]

17.directory,n.目录,索引簿 [dɪˈrɛktəri, daɪ-]

18.from,prep.从,来自,以来 [frʌm]

19.menu,n.菜单,目录 [ˈmɛnju, ˈmenju]

20.option,n.任选,选择,可选项 [ˈɑpʃn]

21.character,n.字符,符号,特性 [ˈkærəktɚ]

22.current,n.电流 [ˈkɜrənt]

23.type,n.型,类型;v.打印 [taɪp]

24.screen,n.屏幕,屏;v.屏蔽[skrin]

25.specify,v.指定,规定,确定 [ˈspɛsəˌfaɪ]

26.move,v.移动[muv]

27.disk,n.盘,磁盘 [dɪsk]

28.text,n.正文,文本 [tɛkst]

29.drive,v.驱动;n.驱动器 [draɪv]

30.see,v.看,看出,查看[si]

31.name,n.名,名称;vt.命名[nem]

32.record,n.记录 [ˈrekərd]

33.box,n.箱,匣,(逻辑)框 [bɑks]

34.database,n.数据库 [ˈdetəˌbes, ˈdætə-]

35.help,v.&,n.帮助 [hɛlp]

36.memory,n.记忆存储,存储器 [ˈmɛməri]

37.which,pron.哪个,a.那一个 [hwɪtʃ,wɪtʃ]

38.all,a.全,全部;ad.完全 [ɔl]

39.on,ad.接通,导电,开 [ɑn]

40.copy,n.复制,v.拷贝 [ˈkɑpi]

41.shell,n.壳,外壳,· [ʃɛl]

42.delete,vt.删除,删去,作废 [diˈlit]

43.enter,v.键入,送入 [ˈɛntɚ]

44.margin,n.余量,边缘,边际 [ˈmɑrdʒən]

45.mark,n.标记;vt.加标记 [mɑrk]

46.also,ad.&,conj.也,亦,还 [ˈɔlsoʊ]

47.do,v.做,干;n.循环[du]

48.information,n.信息,情报 [ˌɪnfərˈmeɪʃn]

49.choose,v.挑选,选择,选定 [tʃuz]

50.select,vt.选择 [sɪˈlɛkt]

51.group,n.组,群 [ɡrup]

52.first,a.&,ad.&,n.第一,首先 [fɜrst]

53.field,n.字段,域,栏,场[fild]

54.procedure,n.过程,程序,工序 [prəˈsidʒɚ]

55.print,v.打印,印刷 [prɪnt]

56.return,v.返回,回送 [rɪˈtɜrn]

57.number,n.数字,号码;vt.编号 [ˈnʌmbɚ]

58.selected,a.精选的 [sɪ'lektɪd]

59.want,v.需要,应该,缺少 [wɑnt]

60.window,n.窗口 [ˈwɪndoʊ]

61.message,n.信息,消息,电文 [ˈmɛsɪdʒ]

62.dialog,n.&,vt.对话 ['daɪəˌlɒg]

63.example,n.例子,实例 [ɪgˈzæmpl]

64.create,vt.创立,建立 [kriˈet]

65.insert,vt.插入 [ɪnˈsɜrt]

66.related,a.相关的 [rɪˈletɪd]

67.item,n.项,项目,条款 [ˈaɪtəm]

68.edit,vt.编辑,编排,编篡 [ˈɛdɪt]

69.marked,a.有记号的 [mɑrkt]

70.area,n.(区)域,面积,方面 [ˈeriə]

71.parameter,n.参数,参变量 [pəˈræmɪtɚ]

72.then,ad.&,conj.那时,则 [ðɛn]

73.variable,a.可变的;n.变量 [ˈveriəbl]

74.tab,n.制表键[tæb]

75.up,ad.上,向上,a.高的 [ʌp]

76.string,n.行,字符串 [strɪŋ]

77.each,a.&,ad.各(自),每个 [itʃ]

78.active,a.激活的,活动的 [ˈæktɪv]

79.topic,n.题目,论题 [ˈtɑpɪk]

80.start,v.起动,开始,启动 [stɑrt]

81.mode,n.态,方式,模 [moʊd]

82.selection,n.选择 [sɪˈlɛkʃən]

83.function,n.函数,功能,操作 [ˈfʌŋkʃən]

84.word,n.字(词),单词 [wɜrd]

85.make,vt.制造,形成,接通[mek]

86.right,a.右边的,正确的 [raɪt]

87.value,n.值 [ˈvælju]

88.button,n.按钮 [ˈbʌtn]

89.index,n.索引,变址,指数 [ˈɪnˌdɛks]

90.without,prep.没有,在…以外[wɪðˈaʊt, wɪθ-]

91.appear,vi.出现,显现,好像 [əˈpɪr]

92.left,a.&,n.左边(的) [lɛft]

93.save,v.保存[sev]

94.next,n.下一次,a.其次 [nɛkst]

95.off,ad.(设备)关着,脱离 [ɔf]

96.following,a.下列的,以下的 [ˈfɑloʊɪŋ]

97.control,v.控制,支配,管理 [kənˈtroʊl]

98.only,a.唯一的,ad.仅仅 [ˈoʊnli]

99.user,n.用户 [ˈjuzɚ]

100.end,n.结束,终点,端点 [ɛnd]

101.system,n.系统 [ˈsɪstəm]

102.contain,vt.包含,包括 [kənˈten]

103.t,ime,n.时间;vt.计时

104.letter,n.字母,信 [ˈlɛtɚ]

105.data,n.数据 [ˈdetə, ˈdætə, ˈdɑtə]

106.setting,n.设置,调整 [ˈsɛtɪŋ]

107.desire,v.&,n.期望 [ dɪˈzaɪr]

108.position,n.位置;vt.定位 [pəˈzɪʃən]

109.down,ad.落下,降低,减少 [daʊn]

110.task,n.任务;v.派给…任务[tæsk]

111.view,n.&,v.视图,景象[vju]

112.switch,n.&,v.开关,转换,切换 [swɪtʃ]

113.inc,lude,vt.包括,包含

114.get,v.得到,获得,取 [ɡɛt]

115.default,v.缺省,预置,约定 [dɪˈfɔlt]

116.structure,n.结构,构造,构件 [ˈstrʌktʃɚ]

117.into,prep.向内,进入 [ˈɪntu]

118.path,n.路径,通路,轨道 [pæθ]

119.blank,n.空白,间隔 [blæŋk]

120.open,v.打开,开启,断开 [ˈoʊpən]

121.add,v.&,n.加,增加,添[æd]

122.enable,vt.启动,恢复正常操作 [ɛˈnebəl]

123.operation,n.操作,运算,动作 [ˌɑpəˈreɪʃn]

124.erase,v.擦除,取消,删除 [ɪˈreɪs]

125.filename,n.文件名 [ˈfaɪlˌnem]

126.search,v.检索,查询,搜索 [sɜrtʃ]

127.another,a.另一个,别的 [əˈnʌðɚ]

128.last,a.&,n.最后(的) [læst]

129.column,n.列,柱,栏 [ˈkɑləm]

130.after,prep.&,ad.以后,后面 [ˈæftə(r)]

131.prompt,n.&,v.提示 [prɑmpt]

132.two,n.&,a.二,两,双[tu]

133.execute,v.实行,实施 [ˈɛksɪˌkjut]

134.about,ad.关于,大约,附近 [əˈbaʊt]

135.escape,v.逃避,逸出,换码 [ɪˈskep]

136.error,n.错误,误差,差错 [ˈɛrɚ]

137.currently,ad.目前,现在 [ˈkɜrəntli]

138.extension,n.扩充,延伸 [ɪkˈstɛnʃən]

139.same,a.同样的,相同的[sem]

140.status,n.状态,态,状况 [ˈstetəs, ˈstætəs]

141.run,v.运行,运转,操作 [rʌn]

142.argument,n.变元,自变量[ˈɑrgjumənt]

143.statement,n.语句,陈述,命题 [ ˈstetmənt]

144.shift,v.转义,换档,移位 [ʃɪft]

145.store,n.&,vt.存储,存储器 [stɔr, stor]

146.scroll,vt.上滚(卷);n.纸卷 [skroʊl]

147.vt.替换,置换,代换

148.macro,n.宏,宏功能,宏指令 [ˈmækroʊ]

149.page,n.页面,页,版面 [pedʒ]

150.quit,v.退出,结束 [kwɪt]

151.define,vt.定义,规定,分辨 [dɪˈfaɪn]

152.reference,n.&,a.参考; [ˈrɛfərəns, ˈrɛfrəns]

153.other,a.别的,另外的 [ˈʌðər]

154.while,conj.当…的时候 [hwaɪl, waɪl]

155.pressing,n.&,a.压制;紧急的 [ˈprɛsɪŋ]

156.restore,vt.恢复,复原 [rɪˈstɔr, -ˈstor]

157.top,n.顶,尖端 [tɑp]

158.how,ad.如何,怎样,多么 [haʊ]

159.color,n.颜色,色彩,(彩)色 [ˈkʌlɚ]

160.allow,v.允许,容许 [əˈlaʊ]

161.block,n.(字,信息,数据)块 [blɑk]

162.decimal,n.&,a.十进制;十进制 [ˈdɛsəməl]

163.main,a.主要的[men]

164.definition,n.定义,确实,清晰 [ˌdɛfəˈnɪʃən]

165.between,prep.在…之间,中间 [bɪˈtwin]

166.optional,a.任选的,可选的 [ˈɑpʃənl]

167.date,n.日期[det]

168.remove,v.除去,移动 [rɪˈmuv]

169.arrow,n.箭头,指针 [ˈæroʊ]

170.label,n.标签,标号,标识符 [ˈleɪbl]

171.within,prep.在…以内 [wɪðˈɪn, wɪθ-]

172.issue,v.发行,出版,流出 [ˈɪʃu]

173.different,a.不同的,各种各样的 [ˈdɪfrənt]

174.available,a.可用的 [əˈveləbəl]

175.returned,a.退回的 [rɪ'tɜnd]

176.associate,v.相联,联想,关联 [əˈsoʊʃieɪt]

177.attribute,n.属性,标志,表征 [əˈtrɪbjut]

178.dos,磁盘操作系统

179.before,prep.以前,前,先 [bɪˈfɔr,-ˈfor]

180.order,n.&,vt.指令,次序;排序 [ˈɔrdə(r)]

181.modify,vt.修改,改变,变址 [ˈmɑdɪfaɪ]

182.array,n.数组,阵列 [ə'reɪ]

183.mouse,n.鼠标器 [maʊs]

184.note,n.注解,注释 [noʊt]

185.locate,vt.定位 [ˈloʊkeɪt]

186.video,n.视频,电视 [ˈvɪdioʊ]

187.printer,n.打印机,印刷机 [ˈprɪntɚ]

188.bar,n.条,杆,棒 [bɑr]

189.bottom,n.&,a.底,基础;底下 [ˈbɑtəm]

190.carriage,n.滑架,托架 [ˈkærɪdʒ]

191.content,n.含量,容量,内容 [ˈkɑntent]

192.either,a.&,pron.任何一个,各 [ˈiðɚ, ˈaɪðɚ]

193.ok,ad.&,a.对,好;全对

194.space,n.空格键,空间[ spes]

195.editor,n.编辑程序 [ˈɛdɪtɚ]

196.exist,vi.存在,生存,有 [ɪɡˈzɪst]

197.scope,n.范围,显示器 [skoʊp]

198.paragraph,n.段(落),节,短讯 [ˈpærəgræf]

199.multi,(词头),多

200.clear,v.清除,弄干净 [klɪr]

201.exit,n.&,vi.出口;退出 [ˈɛɡzɪt, ˈɛksɪt]

202.report,vt.&,n.报告,报表 [rɪˈpɔrt]

203.execution,n.执行 [ˌɛksɪˈkjuʃən]

204.backup,n.备份,后备,后援 [ˈbækˌʌp]

205.version,n.版本 [ˈvɜrʒn]

206.find,v.寻找,发现 [faɪnd]

207.pointer,n.指针,指示字 [ˈpɔɪntɚ]

208.subset,n.子集,子设备 [ˈsʌbˌsɛt]

209.keyboard,n.键盘 [ˈkibɔrd]

210.full,a.&,ad.&,n.全(的),满 [fʊl]

211.check,v.校对,栓查,核算 [tʃɛk]

212.should,v.&,aux.应当,该 [ʃʊd]

213.single,a.&,n.单个的;一个,单 [ˈsɪŋɡəl]

214.positioning,n.定位 [pə'zɪʃnɪŋ]

215.provide,v.提供 [prəˈvaɪd]

216.title,n.题目,标题 [ˈtaɪtl]

217.expression,n.表达式 [ɪkˈsprɛʃən]

218.through,prep.&,ad.通过,直通 [θru]

219.toggle,n.&,v.触发器;系紧 [ˈtɑgl]

220.code,n.码,代码,编码 [koʊd]

221.such,a.&,pron.这样的,如此 [sʌtʃ]

222.beginning,n.起点,初 [bɪˈɡɪnɪŋ]

223.guide,n.向导,指南,入门 [ɡaɪd]

224.tree,n.树,语法树[tri]

225.environment,n.环境 [ɛnˈvaɪrənmənt, -ˈvaɪən-]

226.but,但是,可是,除非,不过 [bʌt,bət]

227.device,n.设备,器件,装置 [dɪˈvaɪs]

228.highlight,n.增强亮度,提示区 [ˈhaɪˌlaɪt]

229.call,v.调用,访问,呼叫 [kɔl]

230.continue,v.连续,继续 [kənˈtɪnju]

231.indicate,vt.指示,表示 [ˈɪndɪˌket]

232.until,prep.到…为止,直到 [ʌnˈtɪl]

233.begin,v.开始,着手,开端 [ˈbeɡɪn]

234.place,vt.放,位,地点[ples]

235.rename,vt.更名,改名 [ˌriːˈneɪm]

236.swap,v.交换,调动 [swɑp]

237.work,n.工作 [wɜrk]

238.remain,vi.剩下,留下,仍然 [rɪˈmen]

239.close,v.&,a.关闭,闭合;紧密 [kloʊz]

240.combination,n.结合,组合 [ˌkɑmbɪˈneɪʃn]

241.profile,n.简要,剖面,概貌 [ˈproʊfaɪl]

242.unless,conj.除非 [ʌnˈlɛs]

243.so,pron.&,conj.如此,这样 [soʊ]

244.except,prep.除…之外,除非 [ɪkˈsɛpt]

245.turn,v.&,n.转,转动;圈,匝 [tɜrn]

246.back,n.背面,反向,底座[bæk]

247.sure,a.&,ad.确实的;的确 [ʃʊr]

248.section,n.节,段,区域 [ ˈsɛkʃən]

249.follow,v.跟随,跟踪 [ˈfɑloʊ]

250.split,v.分开,分离 [splɪt]

251.need,v.必须,需要[nid]

252.access,n.存取,选取,接近 [ˈæksɛs]

253.additional,a.附加的,辅助的 [ə'dɪʃənl]

254.cancel,v.删除,取消,作废 [ˈkænsəl]

255.document,n.文献,资料,文件,,'dɔk,jumənt,,'dɔkjument] [ˈdɑkjumənt]

256.case,n.情况,场合[kes]

257.numeric,n.&,a.数字的,分数 [nu'merɪk]

258.go,vi.运行,达到 [goʊ]

259.load,n.&,v.装入,负载,寄存 [loʊd]

260.try,n.(尝)试,试验 [traɪ]

261.size,n.尺寸,大小,容量 [saɪz]

262.entire,a.&,n.完全的;总体,,in',taiə] [ɛnˈtaɪr]

263.leave,v.离开,留下[liv]

264.history,n.历史 [ˈhɪstəri]

265.second,n.&,a.秒,第二(的) [ˈsekənd]

266.reflow,v.&,n.回流,逆流 [ˈrifloʊ]

267.output,n.输出,输出设备 [ˈaʊtˌpʊt]

268.out,n.&,a.输入,在外 [aʊt]

269.both,a.&,ad.两,双,都 [boʊθ]

270.install,vt.安装 [ɪnˈstɔl]

271.source,n.源,电源,源点 [sɔrs]

272.way,n.路线,途径,状态[we]

273.assign,vt.赋值,指定,分派 [əˈsaɪn]

274.support,vt.支援,支持,配套 [səˈpɔrt]

275.specific,a.特殊的,具体的 [spɪˈsɪfɪk]

276.join,v.&,n.连接,并(运算) [dʒɔɪn]

277.expand,v.扩充,扩展,展开 [ɪkˈspænd]

278.like,a.类似的,同样的 [laɪk]

279.diskette,n.软磁盘,软盘片,, [dɪˈskɛt]

280.skip,v.跳跃(定位),跳过 [skɪp]

281.application,n.应用 [ˌæplɪˈkeʃən]

282.confirmation,n.认可 [ˌkɑnfərˈmeɪʃn]

283.whether,conj.无论,不管 [ˈhwɛðɚ, ˈwɛð-]

284.hold,v.保持 [hoʊld]

285.click,n.“卡搭”声,插销,,k,l,ik] [klɪk]

286.write,v.写,存入 [raɪt]

287.byte,n.(二进制的)字节 [baɪt]

288.abbreviate,vt.缩写,省略

289.show,v.显示,呈现,出示 [ʃoʊ]

290.otherwise,ad.&,a.另外 [ˈʌðərwaɪz]

291.working,n.工作,操作,作业 [ˈwɜrkɪŋ]

292.delimiter,n.定界符,分界符 [dɪ'lɪmɪtə]

293.location,n.定位,(存储器)单元 [loʊˈkeɪʃn]

294.perform,v.执行,完成 [pərˈfɔrm]

295.graphic,n.&,a.图形;图形的 [ˈɡræfɪk]

296.read,v.读,读阅[rid]

297.confirm,vt.证实,确认 [kənˈfɜrm]

298.sort,v.分类,排序 [sɔrt]

299.clause,n.条款,项目,子句 [klɔz]

300.once,ad.&,n.只一次,一旦 [wʌns]

301.however,conj.然而,可是(hao,wai,wo) [haʊˈevɚ]

302.extend,v.扩充(ei,ke,si,ten,de) [ɪkˈstɛnd]

303.look,v.看,查看(,lu,ke,) [lʊk]

304.starting,a.起始的(si,chua,tin) ['stɑtɪŋ]

305.now,ad.&,n.此刻,现在(nao) [naʊ]

306.original,n.&,a.原文;原(初)始(ou,vi,zhi,nou)

[əˈrɪdʒənəl]

307.correspond,vi.通信(联系)(ke,rui,si,ban,te)

[ˌkɔrəˈspɑnd]

308.property,n.性(质),特征(pe,rua,po,ti,)

[ˈprɑpərti]

309.several,a.&,n.若干个,几个(sai,fe,rou)

[ˈsɛvərəl,ˈsɛvrəl]

310.learn,v.学习,训练(,lan,en) [lɜrn]

311.cause,n.原因,理由(kao,si) [kɔz]

312.bracket,n.(方)括号,等级(bo,ruai,ke,te)

[ˈbrækɪt]

313.omit,vt.省略,删去,遗漏(ao,mai,te) [oˈmɪt]

314.running,a.运行着的,游动的(ruo,ning) [ˈrʌnɪŋ]

315.sub-dire,ctory,n.子目录(sao,bo,di,ruai,ke,te,rui)

316.edge,n.棱,边,边缘,界限(ai,chi) [ɛdʒ]

317.form,n.格式,表格,方式(fao,mu) [fɔrm]

318.instruction,指令,指导(,in,ke,s,i,chua,ke,sheng)

[ɪnˈstrʌkʃən]

319.ascii,n.美国信息交换标准码(a,i,s,i,ge,i)

320.below,a.&,prep.下列的;低于(bo,lou) [bɪˈloʊ]

321.standard,n.标准(si,tan,de,rui,de) [ˈstændərd]

322.occurrence,n.出现,发生(e,ke,run,si) [əˈkɜrəns]

323.lock,n.&,v.锁,封闭;自动跟踪(lao,ke) [lɑk]

324.append,vt.附加,增补(e,pen,de) [əˈpɛnd]

325.destination,n.目的地,接收站(da,s,i,te,ne,i,sheng)

[ˌdɛstəˈneʃən]

326.password,n.口令,保密字(pa,si,wo,de)

[ˈpæswɜrd]

327.point,n.点,小数点,句号(po,in,te) [pɔɪnt]

328.variety,n.变化,种类,品种(v,rua,i,t,i)

[vəˈraɪɪti]

329.many,a.&,n.许多,多数(ma,i,ni) [ˈmɛni]

330.buffer,n.缓冲器(ba,fe) [ˈbʌfɚ]

331.useful,a.有用的(you,s,i,fou) [ˈjusfəl]

332.object,n.对象,目标,物体(a,zhuai,ke,te)

[ˈɑbdʒekt]

333.again,ad.再,又,重新,也(e,i,gen) [əˈɡɛn]

334.operating,a.操作的,控制的(a,pe,rui,tin)

[ˈɑpəˌretɪŋ]

335.carry,v.进位,带,(kai,rui) [ˈkæri]

336.update,v.更新,修改,校正(a,pe,dei,te) [ʌpˈdet]

337.moving,n.&,a.活动的,自动的(mu,wei,ying)

[ˈmuvɪŋ]

338.coprocessor,n.协同处理器(kou,pa,sei,se)

['koʊˌproʊsesə]

339.overlay,v.覆盖,重叠(ou,wei,chi) [ˌoʊvərˈleɪ]

340.practice,n.实习,实践(pe,rua,ke,te,si)

[ˈpræktɪs]

341.navigation,n.导航(na,we,i,ge,i,sheng)

[ˌnævɪˈɡeʃən]

342.automatically,ad.自动地,机械(ao,de,ma,ti,ke)

[ˌɔtəˈmætɪklɪ]

343.total,n.&,v.总数;总计(to,lou) [ˈtoʊtl]

344.previous,a.早先的,上述的(po,rui,wei,e,si)

[ˈpriviəs]

345.software,n.软件(sao,fu,wei,er) [ˈsɔftwer]

346.shortcut,n.近路,捷径(shou,ka,i,te,) [ˈʃɔrtˌkʌt]

347.long,a.长的,远的(,lang) [lɔŋ]

348.unique,a.唯一的,独特的(you,ni,ke) [juˈnik]

349.part,n.部分,零件(pa,te) [pɑrt]

350.updated,a.适时的,更新的(ao,p,dei,te,de)

[ʌp'deɪtɪd]

351.internal,a.内部的 [ɪnˈtɜrnl]

352.fill,v.填充 [fɪl]

353.basic,n.&,a.基本;基本的 [ˈbesɪk]

354.math,n.数学 [mæθ]

355.since,prep.自从…以来 [sɪns]

356.determine,v.确定 [dɪˈtɜrmɪn]

357.making,n.制造,构造 [ˈmekɪŋ]

358.center,n.中心,中央 [ˈsɛntɚ]

359.already,ad.已经,早已 [ɔlˈrɛdi]

360.keyword,n.关键字(词) [ˈkiwɜrd]

361.action,n.操作,运算 [ˈækʃən]

362.condition,n.条件,情况;vt.调节 [kənˈdɪʃən]

363.quick,a.&,ad.快速的,灵敏的 [kwɪk]

364.assigned,a.指定的,赋值的 [ə'saɪnd]

365.give,vt.给出,赋予,发生 [ɡɪv]

366.large,a.(巨)大的,大量的 [lɑrdʒ]

367.chapter,n.章,段 [ˈtʃæptɚ]

368.computer,n.计算机,(ka,mu,pui,te) [kəmˈpjutɚ]

369.complete,v.&,a.完成;完整的,,(ka,mu,pe,li,te)

[kəmˈplit]

370.past,a.过去的,结束的,,(pa,sit,e)[pæst]

371.match,v.比较,匹配,符合,(ma,c,hi) [mætʃ]

372.recover,v.恢复,回收,,(rui,ka,wan) [rɪ'kʌvər]

373.always,ad.总是,一直,始终,,(ao,we,i,s,i)

[ˈɔlwez,-wɪz,-wiz]

374.require,v.需要,要求,,(r,ui,k,ua,i,er,)

[rɪˈkwaɪr]

375.opening,n.打开,断路,孔,(ou,po,ning)

[ˈoʊpnɪŋ]

376.network,n.&,vt.网络;联网,(nai,te,wo,de)

[ˈnetwɜrk]

377.sign,n.符号,信号,记号,,(sa,i,n) [saɪn]

378.release,vt.&,n.释放,核发,版,,(r,ui,li,s,i)

[rɪ'lis]

379.three,a.&,n.三(的),,(s,i,r,ui) [θri]

380.recall,vt.撤消,复活,检索(rui,kao,l) [rɪˈkɔl]

381.deletion,n.删去(部分),删除,(di,li,sheng)

[dɪˈliʃən]

382.fixed,a.固定的,不变的,,(,fe,i,ke,si,de)

[fɪkst]

383.amount,vt.&,n.总计;合计,,(a,ma,i,ou,te)

[əˈmaʊnt]

384.alias,n.别名,代号,标记,,(e,i,li,e,s,i)

[ˈeliəs, ˈeljəs]

385.quote,n.&,v.引号;加引号,(k,ua,i,wu,te)

[kwoʊt]

386.correct,a.&,vt.正确的;改正,,(ke,ruai,ke,te)

[kəˈrɛkt]

387.else,ad.&,conj.否则,此外,(,a,i,o,u,s,i) [ɛls]

388.maximum,n.&,a.最大(的),最高(mai,ke,sei,men) [ˈmæksəməm]

389.under,prep.在…下面(之下),(ang,de) [ˈʌndɚ]

390.take,v.取,拿[tek]

391.switching,n.开关,转接,交换,(si,wei,te,chen)

[swɪtʃɪŋ]

392.element,n.元件,元素,码元,,(ai,l,men,te)

[ˈɛləmənt]

393.modification,n.改变,修改,,(mao,di,fi,kei,sheng)

[ˌmɑdɪfɪˈkeɪʃn]

394.modified,a.修改的,变更的 ['mɒdəˌfaɪd]

395.input,n.输入,输入设备 [ˈɪnˌpʊt]

396.uppercase,n.大写字母 ['ʌpəˌkeɪs]

397.plus,prep.加,加上,外加 [plʌs]

398.found,v.建立,创办 [faʊnd]

399.debug,vt.调试 [diˈbʌɡ]

400.force,v.&,n.强制;压力,强度 [fɔrs]

401.lowercase,n.下档,小写体 ['loʊrˌkeɪs]

402.just,ad.恰好 [dʒʌst]

403.undo,vt.取消,废除 [ʌnˈdu]

404.environ,vt.围绕,包围 [ɛnˈvaɪrən, -ˈvaɪən]

405.why,ad.为什么,(wai) [hwaɪ, waɪ]

406.temporary,a.暂时的,临时的,,(tai,me,pe,rui)

[ˈtempəreri]

407.put,v.存放(记录),放置,,(pa,te) [pʊt]

408.instead,ad.(来)代替,当作,(in,si,tai,de) [ɪnˈstɛd]

409.encounter,v.&,n.遇到,碰到,(,in,k,a,i,wen,te)

[ɛnˈkaʊntɚ]

410.across,prep.交叉,越过,,(e,ke,rua,si) [əˈkrɔs]

411.matching,n.匹配,调整 [ˈmætʃɪŋ]

412.wildcard,n.通配符 ['waɪldkɑd]

413.spill,v.漏出,溢出,漏失 [spɪl]

414.level,n.水平,级,层次 [ˈlɛvəl]

415.browse,v.浏览 [braʊz]

416.speech,n.说话,言语,语音 [spitʃ]

417.occur,vi.发生,出现,存在 [əˈkɚ]

418.memo,n.备忘录 [ˈmemoʊ]

419.prior,a.先验的,优先的 [ˈpraɪɚ]

420.loaded,a.有负载的 [ˈloʊdɪd]

421.length,n.(字,记录,块)长度 [leŋθ]

422.round,v.舍入,四舍五入 [raʊnd]

423.variant,n.&,a.变体,易变的 [ˈveriənt]

424.floppy,n.软磁盘 [ˈflɑpi]

425.machine,n.机器,计算机 [məˈʃin]

426.square,n.&,a.正方形;方形的[skwer]

427.supply,vt.&,n.电源,供给 [səˈplaɪ]

428.home,n.&,a.家,出发点 [hoʊm]

429.normal,a.&,n.正常,标准 [ˈnɔrml]

430.onto,prep.向…,到…上 [ˈɑnˌtu, -tə, ˈɔn-]

431.during,prep.在…期间 [ˈdʊrɪŋ]

432.module,n.模块(程序设计) [ˈmɑdʒul]

433.monochrome,n.单色 [ˈmɑnəkroʊm]

434.assistance,n.辅助设备,帮助 [əˈsɪstəns]

435.tell,n.讲,说,教,计算 [tɛl]

436.library,n.(程序…)库,图书馆 [ˈlaɪbreri]

437.demonst,rat,ion,n.(公开)表演,示范

438.stack,n.栈,堆栈,存储栈[stæk]

439.even,a.&,ad.偶数的;甚至 [ˈivən]

440.evaluate,v.估计,估算,求值 [ɪˈvæljuˌet]

441.times,n.次数 [taɪmz]

442.previously,ad.以前,预先 [ˈprivɪəslɪ]

443.directly,ad.直接地,立即 [dɪˈrɛktli, daɪ-]

444.logical,a.逻辑的,逻辑“或” [ˈlɑdʒɪkl]

445.template,n.标准框,样板,模板 [ˈtɛmplɪt]

446.calling,n.呼叫,调用,调入 [ˈkɔlɪŋ]

447.later,a.更后的,后面的 [ˈletɚ]

448.driver,n.驱动器,驱动程序 [ˈdraɪvɚ]

449.therefore,ad.&,conj.因此,所以 [ˈðerfɔ(r)]

450.saving,a.保存的 [ˈsevɪŋ]

451.detail,n.元件,零件,细节 [dɪˈteɪl]

452.linker,n.连接程序 ['lɪŋkə]

453.loop,n.圈,环;(程序)循环,回路[lup]

454.process,vt.处理,进程,加工 [ˈproʊses]

455.scheme,n.方案,计划,图[skim]

456.every,a.每个,全体,所有的 [ˈɛvri]

457.refer,v.访问,引用,涉及 [rɪˈfɚ]

458.possible,a.可能的,潜在的 [ˈpɑsəbl]

459.above,a.在…之上,大于 [əˈbʌv]

460.overview,n.综述,概要 [ˈoʊvərvju]

461.result,n.结果 [rɪˈzʌlt]

462.syntax,n.语法,文法,句法 [ˈsɪnˌtæks]

463.abbreviation,n.缩短,省略,简称

464.bios,n.基本输入/输出系统

465.hidden,a.隐藏的,秘密的 [ˈhɪdn]

466.null,n.&,a.空(的),零(的) [nʌl]

467.send,v.发送 [sɛnd]

468.private,a.专用的,私人的 [ˈpraɪvɪt]

469.hard,a.硬的 [hɑrd]

470.hardware,n.硬件 [ˈhɑrdwer]

471.say,v.说,显示,假定[se]

472.equal,vt.&,n.等于,相等;等号 [ˈikwəl]

473.pack,n.压缩,包裹[pæk]

474.minus,a.&,n.负的;负数,减 [ˈmaɪnəs]

475.alternate,a.交替的,备用的 [ˈɔltərnət]

476.collapse,v.崩溃,破裂,(ke,la,p,s) [kəˈlæps]

477.corner,n.角,角落,转换,,(ka,one) [ˈkɔrnə(r)]

478.present,a.&,v.现行的;提供,,(p,rua,i,zen,t)

[ˈprɛznt]

479.interpreter,n.解释程序,翻译机,(in,te,p,te)

[ɪnˈtɜrprɪtə(r)]

480.advance,v.&,n.进步,提高;进展,(e,de,wai,en,s)

[ədˈvæns]

481.forward,a.正向的,(fao,wei,de,) [ˈfɔrwərd]

482.fast,a.&,ad.快速的,,(fa,s,t) [fæst]

483.special,a.专用的,特殊的,,(si,bai,shou)

[ˈspɛʃəl]

484.slash,n.斜线,(,s,i,la,i,s,hi)

[slæʃ]

485.utility,n.&,a.实用程序;实用性,(,yo,u,t,i,li,t,i)

[juˈtɪləti]

486.regardless,a.不注意的,不考虑的,(rui,ga,de,li,s)

[rɪˈgɑrdləs]

487.disable,vt.禁止,停用,(de,i,s,i,e,i,bo,u)

[dɪsˈebəl]

488.compatible,a.可兼容的,可共存的(kang,m,pa,tei,bao)

[kəmˈpætəbəl]

489.depend,vi.随…而定,取决于,,(dei,pan,de)

[dɪˈpɛnd]

490.empty,a.空,零,未占用,,(e,m,p,t,i) [ˈɛmpti]

491.alphabetical,a.字母(表)的,abc的(ai,er,fe,ba,ti,kou)

[ˌælfəˈbɛtɪkəl]

492.branch,n.分支,支线;v.转换,,(bo,ran,chi) [bræntʃ]

493.resume,v.重(新)开(始),,(re,s,you,mu)

[rɪ'zjum]

494.multiple,a.多次的,复杂的,(mo,u,t,i,po,u)

[ˈmʌltəpəl]

495.monitor,n.监视器,监督程序,(mao,nit,e)

[ˈmɑnɪtə(r)]

496.configuration,n.配置,(kang,fe,i,ge,rua,i,sheng)

[kənˌfɪgjəˈreɪʃn]

497.replacement,n.替换,置换,更新,(rui,p,e,li,s,i,me,n,te,)

[rɪˈplesmənt]

498.required,a.需要的,(rui,kuai,er,de) [rɪ'kwaɪəd]

499.macros,n.宏命令(指令),(mai,ke,lou,si) ['mækrɒs]

500.table,n.表,(tei,bao) [ˈtebəl]

501.loss,n.损耗,损失,(lao,s) [lɔs]

502.batch,n.批,批量,成批 [bætʃ]

503.exact,a.正确的 [ɪɡˈzækt]

504.aboveboard,ad.&,a.照直,公开的 [ə'bʌv'boʊrd]

505.activate,vt.&,n.使激活,驱动 [ˈæktəˌvet]

506.around,ad.&,prep.周围,围绕 [əˈraʊnd]

507.slow,a.&,ad.慢速的 [sloʊ]

508.floating,a.浮动的,浮点的 [ˈfloʊtɪŋ]

509.refresh,v.刷新,更新,再生 [rɪˈfrɛʃ]

510.stop,v.停止,停机 [stɑp]

511.pass,v.传送,传递,遍(数) [pæs]

512.public,a.公用的,公共的 [ˈpʌblɪk]

513.eject,n.弹出 [ɪ'dʒekt]

514.ignore,vt.不管,忽略不计 [ɪɡˈnɔr, -ˈnor]

515.share,v.共享,共用 [ʃer]

516.sequence,n.顺序,时序,序列 [ˈsikwəns, -ˌkwɛns]

517.consist,vi.符合,包括 [kənˈsɪst]

518.step,n.步,步骤,步长,档 [stɛp]

519.double,a.两倍的,成双的 [ˈdʌbəl]

520.come,vi,.来,到,出现 [kʌm]

521.lower,a.下部的,低级的 [ˈloʊə(r)]

522.describe,vt.描述,沿…运行 [dɪˈskraɪb]

523.count,v.计数,计算 [kaʊnt]

524.pop,v.上托,弹出(栈) [pɑp]

525.valid,a.有效的 [ˈvælɪd]

526.suspend,v.中止,暂停,挂起 [səˈspɛnd]

527.enhance,vt.增强,放大,夸张 [ɪnˈhæns]

528.separate,v.&,a.分隔,分离,各自的 ['sepəreɪt]

529.echo,n.回波,反射波 [ˈekoʊ]

530.necessary,a.必要的,必然的 [ˈnesəseri]

531.greater,than,大于 [ɡreɪtə]

532.able,a.能…的,有能力的 [ˈebəl]

533.marking,n.标记,记号,传号 [ˈmɑrkɪŋ]

534.ask,v.请求,需要[æsk]

535.term,n.项,条款,术语 [tɜrm]

536.bring,v.引起,产生,拿来 [brɪŋ]

537.warning,n.&,a.报警,预告 [ˈwɔrnɪŋ]

538.less,a.&,ad.更小,更少 [lɛs]

539.whose,pron.谁的[huz]

540.comment,n.&,vi.注解,注释 [ˈkɑment]

541.effect,n.效率,作用,效能 [ɪˈfɛkt]

542.expanding,a.扩展的,扩充的 [ɪk'spændɪŋ]

543.on-,line,a.联机的 ['ən]

544.reorder,v.(按序)排列,排序 [ˌriˈɔrdə(r)]

545.direct,a.直接的 [dɪˈrɛkt, daɪ-]

546.enclose,vt.封闭,密封,围住,包装 [ɪnˈkloʊz]

547.reset,vt.复位,置“0,” [riˈsɛt]

548.various,a.不同的,各种各样的 [ˈveriəs]

549.paper,n.纸,文件,论文 [ˈpeɪpər]

550.prevent,v.防止,预防 [prɪˈvɛnt]

551.side,n.(旁)边,面,侧(面),,(sai,de) [saɪd]

552.push,v.推,按,压,进(栈),(pus,hi,) [pʊʃ]

553.programming,n.程序设计,编程序,(pe,rou,ge,ruai,ming)

[ˈproʊgræmɪŋ]

554.upper,a.上的,上部的,,(a,pe) [ˈʌpɚ]

555.row,n.行,,(ruai,o) [roʊ]

556.pressed,a.加压的,压缩的,,(pe,r,ua,i,s,i,d,)

[prɛst]

557.temporarily,ad.暂时,,(,tan,p,ruo,le,i)

[tempəˈrerɪlɪ]

558.day,n.日,天,白天,时代,(de,i) [de]

559.repaint,vt.重画,,(rui,pen,te) [ri'peɪnt]

560.redefine,vt.重新规定(定义),,(rui,di,fan,en)

[ˌriːdɪˈfaɪn]

561.relation,n.关系,关系式,(,r,ui,le,i,s,he,n)

[rɪˈleɪʃn]

562.dimension,n.尺寸,维,因次,,(di,man,shen)

[dɪˈmɛnʃən, daɪ-]

563.boundary,n.边界,界限,约束,,(bai,en,de,rui)

[ˈbaʊndəri, -dri]

564.zoom,v.变焦距,,(,zu,mu) [zum]

565.initialize,v.初始化,,(in,ne,she,lai,zi)

[ɪˈnɪʃəˌlaɪz]

566.personal,a.个人的,自身的,(pa,s,i,nou) [ˈpɜrsənl]

567.hello,int.&,v.喂!;呼叫 [həˈloʊ]

568.true,a.&,n.真,实,选中,(chu) [tru]

569.wish,v.&,n.祝愿,希望,,(we,i,s,hi) [wɪʃ]

570.font,n.铅字,字形,,(,fang,te) [fɑnt]

571.know,v.知道,了解,认识,,(na,i,o) [noʊ]

572.convert,v.转换,变换,,(kang,wo,te) [kənˈvɜrt]

573.global,n.全局,全程,全局符,(ge,lou,bou)

[ˈgloʊbl]

574.still,a.&,n.&,v.静止的;静;平静,,(,s,i,de,i,o,u)

[stɪl]

575.installation,n.安装,装配,,(,in,sit,e,lei,shen)

[ˌɪnstəˈleʃən]

576.invoke,vt.调用,请求,,(in,wou,te) [ɪnˈvoʊk]

577.interactive,a.交互式,交互的,,(in,te,a,k,ti,wu)

[ˌɪntɚˈæktɪv]

578.described,a.被看到的,被发现的,,(di,si,chuai,bo,te)

[dɪsk'raɪbd]

579.century,n.世纪,,(san,te,rui) [ˈsɛntʃəri]

580.literal,a.文字的,,(li,te,rou) [ˈlɪtərəl]

581.rather,ad.宁可,有点,,(tua,ze) [ˈræðər]

582.exclusive,a.排斥,排它性,(ei,ke,xi,ke,lou,sei,wu)

[ɪkˈsklusɪv]

583.marker,n.记号,标记,标志,,(ma,ke,) [ˈmɑrkə(r)]

584.wait,v.等待,(we,i,t,e) [wet]

585.appropriate,a.适当的,合适的,,(,e,po,rou,pui,te)

[əˈproʊpriət]

586.fit,v.&,n.适合,装配;非特,,(fi,te) [fɪt]

587.adapter,n.适配器,转换器,,(e,dap,o,te)

[əˈdæptɚ]

588.filter,n.滤波器,滤光材料,,(,fi,out,e) [ˈfɪltɚ]

589.break,v.断开,撕开,中断,,(bo,rui,ke)[brek]

590.backward,ad.向后,逆,倒,,(ba,ke,wo,de)

[ˈbækwərd]

591.searching,n.搜索,(se,te,shen) [ˈsɜrtʃɪŋ]

592.receive,v.接收,,(r,i,s,i,v) [rɪˈsiv]

593.dual,a.对偶的,双的,(du,ou) [ˈduəl]

594.retry,vt.再试,复算,rui,chuai) [ˌri'traɪ]

595.normally,ad.正常地,通常,,(nou,me,li) [ˈnɔrməli]

596.exactly,ad.正好,完全,精确地,,(in,ge,zai,k,t,li)

[ɪɡˈzæktli]

597.immediately,ad.直接地,,(in,mi,di,si) [ɪˈmidiɪtli]

598.separated,a.分开的,(sai,po,rui,t,d)

['sepəreɪtɪd]

599.high,a.高,,(ha,i) [haɪ]

600.equivalent,a.相等的,等效的,,(e,i,kui,wu,en,t,)

[ɪˈkwɪvələnt]

601.light,n.&,a.光(波,源);轻的,,(,la,i,t,e) [laɪt]

602.zero,n.零,零位,零点,,(,ze,i,ro,u) [ˈzɪroʊ]

603.storage,n.存储,存储器,,(s,tao,run,zhi)

[ˈstɔrɪdʒ, ˈstor-]

604.width,n.宽度,,(we,i,zi) [wɪdθ,

wɪθ, wɪtθ]

605.language,n.语言,,(lan,ge,wei,chi) [ˈlæŋɡwɪdʒ]

606.startup,n.启动,(si,tar,ta,p) ['stɑt'ʌp]

607.much,a.&,n.很多,许多,大量,(ma,c,hi) [mʌtʃ]

608.per,prep.每,按,,(per) [pɚ]

609.over,prep.在…上方,,(,ou,wo) [ˈoʊvə(r)]

610.mirror,n.&,v.镜,反射,反映,,(mi,re) [ˈmɪrɚ]

611.request,n.&,vt.请求,,(r,i,k,ua,i,s,i,t,e)

[rɪˈkwɛst]

612.keypad,n.小键盘,,(ki,pai,de) [ˈkiˌpæd]

613.keep,v.保持,保存,(ke,p) [kip]

614.resident,a.驻留的,,(rei,zi,den,t) [ˈrɛzɪdənt, -ˌdɛnt]

615.learning,n.学问,知识,,(lei,ning) [ˈlɜrnɪŋ]

616.talk,v.通话,谈话,(tao,ke) [tɔk]

617.summary,n.摘要,汇总,提要,,(se,me,rui)

[ˈsʌməri]

618.well,n.&,a.井;好,良好,,(wa,i,ou) [wɛl]

619.link,n.&,v.链接;连接,联络,(lin,k) [lɪŋk]

620.according,to,a.按照,根据,,(ao,kui,ding) [ə'kɔdɪŋ]

621.identify,v.识别,辨认,(ai,dai,nei,fai)

[aɪˈdɛntəˌfaɪ]

622.designated,a.指定的,特指的,,(da,si,nei,te,d)

['dezɪɡneɪtɪd]

623.pertain,vi.附属,属于,关于,,(p,tin) [pərˈteɪn]

624.expansion,n.展开,展开式,,(ei,k,si,pan,sheng)

[ɪkˈspænʃən]

625.incompatible,a.不兼容的,(in,ca,mu,pai,tei,bou)

[ˌɪnkəmˈpætəbəl]

626.blinking,n.闪烁,,(bo,lin,kin) ['blɪŋkɪŋ]

627.month,n.月份,,(ma,n,pu) [mʌnθ]

628.precede,v.先于,,(pe,ci,de) [prɪˈsid]

629.readily,ad.容易地,不勉强,,(ruai,de,li) [ˈrɛdəli, ˈrɛdli]

630.transportable,a可移动的,,(chuan,s,ip,e,dei,bao)

[trænˈspɔrtəbl]

631.appropriately,ad.适当地,,(a,p,rou,pe,te,li)

[ə'proʊprɪrtlɪ]

632.routine,n.程序,例行程序,,(rui,tin) [ruˈtin]

633.ready,a.就绪,准备好的,,(ruai,dei) [ˈrɛdi]

634.listing,n.列表,编目,,(li,si,tin) [ˈlɪstɪŋ]

635.newly,ad.新近,重新,,(nui,li) [ˈnuli]

636.year,n.(一)年,年度,年龄,,(ye) [jɪr]

637.contact,n.接触,触点,,(kang,tai,ke,t)

[ˈkɑntækt]

638.session,n.对话,通话,,(se,sheng) [ˈsɛʃən]

639.own,a.&,v.自己的;拥有,,(ou,en) [oʊn]

640.redraw,vt.再拉,,(rui,di,ao) [ˌriːˈdrɔː]

641.here,ad.在这里,(he,i,er) [hɪr]

642.manual,a.手工的,手动的,,(man,nui,ou)

[ˈmænjuəl]

643.particular,a.特定的,特别的,,(pe,tei,ke,le)

[pərˈtɪkjələ(r)]

644.rectangle,n.矩形,,(rui,ke,ten,gou) [ˈrɛkˌtæŋɡəl]

645.additive,a.&,n.相加的;附加物,,(ai,de,te,wu)

[ˈædɪtɪv]

646.similar,a.相似的,(si,mi,le) [ˈsɪməlɚ]

647.assembly,n.汇编,安装,装配,,(e,san,bo,li)

[əˈsɛmbli]

648.copyright,n.版权,,(kao,p,i,r,ua,i,te)

[ˈkɑpiraɪt]

649.description,n.描述,,(dei,si,ke,pe,sheng)

[dɪˈskrɪpʃən]

650.retrieve,v.检索,,(e,chui,wu) [rɪˈtriv]

651.mistake,n.错误,,(mi,si,tei,ke) [mɪˈstek]

652.produce,v.生产,制造,,(po,dui,si) [prəˈdus]

653.ram,随机存取存储器,,(ruai,en)[ræm]

654.exception,n.例外,异常,异议,(ei,kesai,po,sheng) [ɪkˈsɛpʃən]

655.digit,n.数字,位数,位,,(di,zhi,te) [ˈdɪdʒɪt]

656.reverse,v.&,a.反向的,逆,,(ri,we,s) [rɪˈvɜrs]

657.minimum,n.&,a.最小(的),最低,,(mi,ni,men)

[ˈmɪnəməm]

658.enough,a.&,ad.足够的,充足的,,(,in,na,fu) [ɪˈnʌf]

659.although,conj.虽然,即使,,(ao,wai,ou) [ɔlˈðo]

660.re,index,v.&,n.变换(改变)符号,,(ruan,di,ke,s,i) [reɪ]

661.third,a.&,n.第三,三分之一,(ou,de,) [θɜrd]

662.red,a.&,n.红色(的),(ruai,de) [rɛd]

663.along,prep.&,ad.沿着,,(e,lang) [əˈlɔŋ]

664.test,n.&,v.测试,(tei,si,t) [test]

665.small,a.小的,小型的,,(si,mao,ou) [smɔl]

666.feed,v.馈给,(打印机)进纸,,(,fi,d,e) [fid]

667.company,n.&,v.公司;交际,交往(kan,po,ni)

[ˈkʌmpəni]

668.movie,n.影片,电影(院),(mu,wi) [ˈmuvi]

669.compile,vt.编译,,(ca,m,pai,ou) [kəmˈpaɪl]

670.frequently,ad.常常,频繁地,(fei,kuai,te,li)

[ˈfrikwəntlɪ]

671.undefined,a.未定义的,,(an,de,fai,en,de)

[ˌʌndɪˈfaɪnd]

672.state,n.&,vt.状态;确定(si,dei,te),[stet]

673.tick,v;n.滴答(响);勾号(√),,(t,i,k,e) [tɪk]

674.accept,vt.接受,认可,同意,(e,ke,se,p,t)

[ækˈsɛpt]

675.intense,a.强烈的,高度的,,(in,ten,si) [ɪnˈtɛns]

676.documentation,n.文件编制,文本(dao,kei,men,tei,sheng)

[ˌdɑkjumenˈteɪʃn]

677.asterisk,n.星号(*),,(a,si,te,s,k) [ˈæstəˌrɪsk]

678.easily,ad.容易地,轻易地,,(y,zi,li) [ˈizəli]

679.become,v.成为,变成,适宜,,(bi,ka,mu)

[bɪˈkʌm]

680.address,vt.&,n.寻址;地址,(e,de,zhuai,si)

[ˈædres]

681.interface,n.接口,,(,in,te,fe,i,s,i) [ˈɪntərfeɪs]

682.pause,vi.暂停,(pao,zi) [pɔz]

683.repeat,v.重复,,(ri,pi,te) [rɪˈpit]

684.restart,v.重新启动,再启动,,(rui,sit,a,te)

[ˌriˈstɑrt]

685.assumed,a.假定的,,(e,sing,m,d) [əˈsumd]

686.speed,n.速度,,(s,i,p,i,d) [spid]

687.entry,n.输入,项(目),入口,(en,chui) [ˈɛntri]

688.combine,v.组合,联合,,(ca,m,bai,n) [kəmˈbaɪn]

689.organize,v.组织,创办,成立,,(o,ge,na,i,zi)

[ˈɔrgənaɪz]

690.finished,a.完成的,,(,fi,ni,s,hi,t,) [ˈfɪnɪʃt]

691.mixed,a.混合的,,(mi,k,s,t) [mɪkst]

692.permit,v.许可,容许,(po,mi,t) [pərˈmɪt]

693.formatting,n.格式化,,(fao,mei,tin) ['fɔmætɪŋ]

694.root,n.根,(ru,te) [rut, rʊt]

695.symbol,n.符号,记号,,(sen,bou) [ˈsɪmbəl]

696.binary,n.&,a.二进制;双态的,,(ba,be,rui)

[ˈbaɪnəri]

697.whenever,ad.&,conj.随时,,(wen,na,we)

[hwɛnˈɛvɚ]

698.reach,v.&,n.范围,达到范围,,(rui,chi) [ritʃ]

699.caution,n.&,v.警告,注意,,(kao,sheng) [ˈkɔʃən]

700.subtotal,n.&,v.小计,求部分和,,(sa,bo,tei,lou)

[ˈsʌbtoʊtl]

701.card,n.卡片,插件(板) [kɑrd]

702.general,a.通用的 [ˈdʒɛnərəl]

703.associated,a.联合的,相联的 [əˈsoʊʃieɪtɪd]

704.transfer,v.传送,转换,转移 [trænsˈfɚ]

705.connect,v.连接 [kəˈnɛkt]

706.partition,v.划分,分区,部分 [pɑrˈtɪʃn]

707.hexadecimal,a.十六进制的 [ˌhɛksəˈdɛsəməl]

708.generate,vt.产生,发生,生成 [ˈdʒɛnəˌret]

709.specification,n.说明书,规则说明书

[ˌspɛsəfɪˈkeʃən]

710.customize,vt.定制,定做 [ˈkʌstəˌmaɪz]

711.far,a.远的,遥远的 [fɑr]

712.nest,v.嵌套,后进先出 [nɛst]

713.duplicate,vt.复制,转录,加倍 [ˈduplɪkeɪt]

714.compression,n.压缩,浓缩 [kəmˈprɛʃən]

715.unable,a.不能的 [ʌnˈebəl]

716.means,n.方法,手段[minz]

717.alternately,ad.交替地,轮流地 [ɔl'tɜnətlɪ]

718.intensity,n.强度,亮度 [ɪnˈtɛnsɪti]

719.reading,n.读,读数 ['ridɪŋ]

720.let,v.让,允许 [lɛt]

721.explicitly,ad.明显地,显然地 [ɪk'splɪsɪtlɪ]

722.compare,v.比较,对照,比喻 [kəmˈper]

723.sector,n.&,v.扇区,段;分段 [ˈsɛktɚ, -ˌtɔr]

724.problem,n.问题,难题 [ˈprɑbləm]

725.vertically,ad.竖直地,直立地 [ˈvətɪklɪ]

726.horizontally,ad.水平地 [ˌhɑrɪˈzɑntəlɪ]

727.backspace,v.退格,回退 ['bækspeɪs]

728.terminate,v.端接,终止 [ˈtɜrmɪneɪt]

729.people,n.人们 [ˈpipəl]

730.short,a.&,n.短的;短路 [ʃɔrt]

731.drag,vt.拖,拉,牵,曳 [dræɡ]

732.formatted,a.有格式的 [fɔrmæt]

733.preview,n.&,vt.预映 [ˈpriˌvju]

734.underscore,vt.在…下面划线 [ˌʌndərˈskɔ(r)]

735.correctly,ad.正确地 [kəˈrɛktlɪ]

736.initially,ad.最初,开头 [ɪˈnɪʃəli]

737.reformat,v.重定格式 [riˈfɔrmæt]

738.inside,n.&,a.内部,内容;内部的 [ɪnˈsaɪd, ˈɪnˌsaɪd]

739.integrate,v.综合,集成 [ˈɪntɪˌɡret]

740.controlled,a.受控制的,受操纵的 [kənˈtroʊld]

741.period,n.周期 [ˈpɪriəd]

742.huge,a.巨大的,非常的 [hjudʒ]

743.determined,a.坚决的,毅然的 [dɪˈtɜrmɪnd]

744.trailing,n.&,a.结尾;尾随的 ['treɪlɪŋ]

745.seek,v.查找,寻找,探求[sik]

746.introduction,n.入门,介绍,引进 [ˌɪntrəˈdʌkʃən]

747.indent,v.缩排 [ɪnˈdent]

748.base,n.基,底,基地址[bes]

749.integer,n.整数 [ˈɪntɪdʒɚ]

750.attempt,vt.&,n.尝试,试验 [əˈtɛmpt]

751.twice,n.&,ad.两次,两倍于 [twaɪs]

752.formed,a.&,n.成形 ['fɔmd]

753.subscript,n.注脚,下标 [ˈsʌbˌskrɪpt]

754.tiny,a.微小的,微量的 [ˈtaɪni]

755.model,n.模型,样机,型号,, [ˈmɑdl]

756.correction,n.校正,修正 [kəˈrɛkʃən]

757.rating,n.定额,标称值 [ˈretɪŋ]

758.secondary,a.辅助的,第二的 [ˈsekənderi]

759.opened,a.开路的,断开的 ['oʊpənd]

760.limit,n.极限,限界 [ˈlɪmɪt]

761.sun,n.太阳,日 [sʌn]

762.translate,v.翻译,转换,平移 [trænsˈlet, trænz-, ˈtrænsˌlet, ˈtrænz-]

763.reason,n.原因,理由 [ˈrizən]

764.colon,n.冒号“:” [ˈkoʊlən]

765.avoid,vt.避免,取消,无效 [əˈvɔɪd]

766.range,n.范围,域,区域 [rendʒ]

767.allocate,vt.分配 [ˈæləˌket]

768.wordperfect,a.一字不错地熟记的

769.simply,ad.简单地,单纯地 [ˈsɪmpli]

770.verify,vt.鉴定,检验,核对 [ˈvɛrəˌfaɪ]

771.manner,n.方法,样式,惯例 [ˈmænɚ]

772.direction,n.方向,定向,指向 [dɪˈrɛkʃən, daɪ-]

773.portion,n.&,vt.部分;分配 [ˈpɔrʃn]

774.emulator,n.仿真器,仿真程序

775.successful,a.成功的 [səkˈsɛsfəl]

776.applied,a.适用的,外加的 [əˈplaɪd]

777.sum,n.和,合计,总额 [sʌm]

778.achieve,vt.完成,实现 [əˈtʃiv]

779.together,ad.一同,共同,相互 [təˈɡɛðɚ]

780.affect,vt.影响,改变,感动 [əˈfɛkt]

781.delay,v.延迟 [dɪˈle]

782.free,a.自由的,空闲的[fri]

783.properly,ad.真正地,适当地 [ˈprɑpərli]

784.kind,n.种类,属,级,等 [kaɪnd]

785.splitting,n.分区(裂) [ˈsplɪtɪŋ]

786.feature,n.特征,特点 [ˈfitʃɚ]

787.console,n.控制台,操作台 [kənˈsoʊl]

788.operate,v.操作,运算 [ˈɑpəreɪt]

789.kernel,n.内核(核心)程序 [ˈkɜrnl]

790.easy,a.&,ad.容易的;容易地 [ˈizi]

791.modifier,n.修改量,变址数 [ˈmɑdɪfaɪə(r)]

792.invalid,a.无效的 [ˈɪnvəlɪd]

793.compiler,n.编译程序(器) [kəmˈpaɪlɚ]

794.dot,n.点 [dɑt]

795.beep,n.蜂鸣声,嘀嘀声[bip]

796.face,n.面,表面[fes]

797.random,a.随机的 [ˈrændəm]

798.facility,n.设施,装备,便利 [fəˈsɪləti]

799.heading,n.标题 [ˈhɛdɪŋ]

800.asynchronous,a.异步的,非同步的 [e'sɪŋkrənəs]

801.series,n.序列,系列,串联 [ˈsɪriz]

802.individual,a.个别的,单个的 [ˌɪndəˈvɪdʒuəl]

803.explain,v.阐明,解释 [ɪkˈsplen]

804.paste,n.湖,胶,膏[pest]

805.welcome,vt.&,n.欢迎 [ˈwɛlkəm]

806.six,n.&,a.六(个)(的) [sɪks]

807.early,a.&,ad.早期,初期 [ˈɜrli]

808.wrap,v.&,n.包装,缠绕[ræp]

809.blue,a.&,n.蓝(色),青色[blu]

810.queue,v.&,n.排队,队列[kju]

811.interrupt,v.&,n.中断 [ˌɪntəˈrʌpt]

812.respect,n.&,vt.遵守,关系 [rɪˈspɛkt]

813.converted,a.转换的,变换的 [kən'vɜtɪd]

814.common,a.公用的 [ˈkɑmən]

815.hyphen,n.连字符,短线 [ˈhaɪfən]

816.serial,a.串行的,串联的 [ˈsɪriəl]

817.loading,n.装入,加载,存放 [ˈloʊdɪŋ]

818.retain,vt.保持,维持 [rɪˈten]

819.setup,n.安排,准备,配置 [ˈsɛtˌʌp]

820.freeze,v.冻结,结冰[friz]

821.intend,vt.打算,设计 [ɪnˈtɛnd]

822.explanation,n.说明,注解,注释 [ˌɛkspləˈneʃən]

823.certain,a.确实的,确定的 [ˈsɜrtn]

824.zap,v.迅速离去,击溃[zæp]

825.archive,vt.归档 [ˈɑrkaɪv]

826.negative,a.负的,否定的 [ˈnɛɡətɪv]

827.image,n.图像,影像,映像 [ˈɪmɪdʒ]

828.platform,n.平台,台架 [ˈplætfɔrm]

829.often,ad.经常,往往,屡次 [ˈɔfn]

830.signal,n.&,v.信号;发信号 [ˈsɪɡnəl]

831.cpu,控制处理部件 [ˌsipi'ju]

832.bit,n.比特;(二进制)位 [bɪt]

833.fully,ad.十分,完全 [ˈfʊli]

834.deactivate,vt.释放,去活化 [diˈæktəˌvet]

835.especially,ad.特别(是),尤其 [ɛˈspɛʃəli, ɪˈspɛʃ-]

836.usually,ad.通常,平常,一般 [ˈjuːʒuəli]

837.recommend,vt.推荐,建议 [ˌrɛkəˈmɛnd]

838.maintain,vt.维护,保养,保留 [menˈten]

839.important,a.严重的,显著的 [ɪmˈpɔrtnt]

840.central,a.中央的,中心的 [ˈsɛntrəl]

841.addition,n.加法,增加,, [əˈdɪʃən]

842.anytime,ad.在任何时候 [ˈɛniˌtaɪm]

843.analyst,n.分析员 [ˈænəlɪst]

844.false,a.假(布尔值),错误 [fɔls]

845.black,a.&,n.黑色的,黑色[blæk]

846.gather,n.聚集,集合 [ˈɡæðɚ]

847.cycle,n.&,v.周,周期;循环 [ˈsaɪkəl]

848.relative,a.相对的 [ˈrɛlətɪv]

849.offer,v.提供,给予,呈现 [ˈɔfə(r)]

850.ending,n.结束 [ˈɛndɪŋ]

851.rent,v.&,n.租用;裂缝 [rɛnt]

852.sentence,n.句(子) [ˈsɛntəns]

853.remember,v.存储,记忆,记住 [rɪˈmɛmbɚ]

854.proper,a.真的,固有的 [ˈprɑpə(r)]

855.design,v.设计 [dɪˈzaɪn]

856.examine,v.检验,考试,审查 [ɪɡˈzæmɪn]

857.initial,a.最初的,初始的 [ɪˈnɪʃəl]

858.corrupt,v.&,a.恶化;有毛病的 [kəˈrʌpt]

859.buy,v.买,购买,赢得 [baɪ]

860.increase,v.增加,增大 [ɪnˈkris]

861.host,n.主机 [hoʊst]

862.sample,n.&,v.样品,样本;抽样 [ˈsæmpl]

863.pending,a.悬而未决的,未定的 [ˈpɛndɪŋ]

864.divide,v.除 [dɪˈvaɪd]

865.boot,n.引导,靴[but]

866.hide,v.隐藏,隐蔽 [haɪd]

867.half,n.&,a.&,ad.一半,半个[hæf]

868.magenta,n.&,a.深红色(的) [məˈdʒɛntə]

869.leading,n.&,a.引导(的) [ˈlidɪŋ]

870.wrong,a.&,ad.n.错误(的) [rɔŋ]

871.today,n.&,ad.今天 [təˈde]

872.least,a.&,ad.最小(的) [list]

873.opposite,a.&,n.&,ad.相反的 [ˈɑpəzət]

874.white,a.&,n.白色(的) [hwaɪt, waɪt]

875.override,v.&,n.超越,克服 [ˌoʊvərˈraɪd]

876.brown,a.&,n.褐色(的),棕色 [braʊn]

877.hex,a.&,n.六角形的[heks]

878.rest,n.&,v.剩余,休息[rest]

879.damage,n.&,vt.损伤,故障 [ˈdæmɪdʒ]

880.instant,a.立刻的,直接的 [ˈɪnstənt]

881.reserved,a.保留的,预订的 [rɪˈzɜrvd]

882.technology,n.工艺,技术,制造学 [tekˈnɑlədʒi]

883.handle,n.处理,句柄 [ˈhændl]

884.apply,v.应用,适用于,作用 [əˈplaɪ]

885.stand,v.处于(状态),保持[stænd]

886.payment,n.支付,付款 [ˈpemənt]

887.kilobyte,n.千字节(kb) [ˈkɪləˌbaɪt]

888.parenthesis,n.括弧,圆括号 [pəˈrɛnθɪsɪs]

889.scan,v.扫描,扫视,搜索[skæn]

890.locating,n.定位,查找 [loʊ'kəɪtɪŋ]

891.developer,n.开发者,显影剂 [dɪˈveləpər]

892.murder,n.弄坏,毁掉 [ˈmɜrdə(r)]

893.flush,v.弄平,使齐平 [flʌʃ]

894.unlock,v.开锁,打开 [ˌʌnˈlɑk]

895.movement,n.传送,移动 [ˈmuvmənt]

896.consecutive,a.连续的,连贯的 [kənˈsɛkjətɪv]

897.collection,n.集合,聚集,画卷 [kəˈlɛkʃən]

898.front,a.前面的,正面的 [frʌnt]

899.addressing,n.寻址

900.prefix,n.前缀 [ˈpriˌfɪks]

901.carousel,n.圆盘传送带 [ˌkærəˈsɛl, -ˈzɛl]

902.safety,n.安全,保险 [ˈsefti]

903.static,a.静态的,不变的 [ˈstætɪk]

904.background,n.背景,底色,基础 [ˈbækˌɡraʊnd]

905.product,n.(乘)积,产品 [ˈprɑdʌkt]

906.assignment,n.赋值,分配 [əˈsaɪnmənt]

907.bad,a.坏的,不良的[bæd]

908.declare,v.说明 [dɪˈkler]

909.adjust,vt.调整,调节,控制 [əˈdʒʌst]

910.recognize,v.识别 [ˈrɛkəɡˌnaɪz]

911.route,n.路线,路由 [rut, raʊt]

912.respectively,ad.分别地 [rɪˈspɛktɪvli]

913.unsuccessful,a.不成功的,失败的 [ˌʌnsəkˈsɛsfəl]

914.received,a.被接收的,公认的 [rɪˈsivd]

915.navigate,v.导航,驾驶 [ˈnævɪˌɡet]

916.considered,a.考虑过的,被尊重的 [kənˈsɪdəd]

917.due,a.到期的,应付(给)的[du]

918.recently,ad.近来 ['risṇtlɪ]

919.room,n.房间,空间 [rum, rʊm]

920.descend,v.下降,落下 [dɪˈsɛnd]

921.fact,n.事实[fækt]

922.alter,v.改变,修改 [ˈɔltɚ]

923.track,n.磁道,轨道[træk]

924.precedence,n.优先权,, [ˈprɛsɪdəns, prɪˈsidns]

925.skeleton,n.骨架,框架 [ˈskɛlɪtn]

926.log,n.&,v.记录,存入 [lɔg]

927.star,n.星形,星号 [stɑr]

928.hot,a.热的 [hɑt]

929.replaceable,a.可替换的 [rɪˈpleɪsəbl]

930.accessible,a.可以使用的 [ækˈsɛsəbəl]

931.involve,vt.涉及,卷入,占用 [ɪnˈvɑlv]

932.configure,vt.使成形 [kənˈfɪgjər]

933.question,n.问题 [ˈkwɛstʃən]

934.green,n.&,a.绿色绿色的 [ɡrin]

935.entirely,ad.完全地,彻底地 [ɪnˈtaɪərli]

936.helpful,a.有帮助的,有用的 [ˈhɛlpfəl]

937.middle,a.中间的 [ˈmidl]

938.declared,a.承认的,申报的 [dɪˈklerd]

939.compress,vt.压缩,精减 [kəmˈprɛs]

940.graphically,ad.用图表表示 [ˈɡræfɪklɪ]

941.auto,a.自动的 [ˈɔtoʊ]

942.automatic,a.自动的 [ˌɔtəˈmætɪk]

943.aligned,a.对准的,均衡的 [ə'laɪnd]

944.anywhere,ad.在任何地方 [ˈeniwer]

945.terminal,n.终端,端子 [ˈtɜrmɪnl]

946.door,n.舱门,入口,孔 [dɔr,dor]

947.expire,v.终止,期满 [ɪkˈspaɪr]

948.resolution,n.分辨率 [ˌrɛzəˈluʃən]

949.local,a.局部的,本地的 [ˈloʊkl]

950.semicolon,n.分号(;) [ˈsemikoʊlən]

951.reread,vt.重读[ri'rid]

952.overwrite,v.重写 [ˌoʊvərˈraɪt]

953.critical,a.&,n.临界的;临界值 [ˈkrɪtɪkəl]

954.manager,n.管理程序 [ˈmænɪdʒɚ]

955.capability,n.能力,效力,权力 [ˌkeɪpə'bɪləti]

956.affected,a.受了影响的 [əˈfɛktɪd]

957.allowed,a.容许的 [ə'laʊd]

958.border,n.边界,框,界限 [ˈbɔrdə(r)]

959.cache,n.高速缓存 [kæʃ]

960.bell,n.铃,钟 [bɛl]

961.play,v.玩,奏,放音,放象 [pleɪ]

962.quickly,a.快,迅速地 [ˈkwɪklɪ]

963.fastback,n.快速返回 ['fɑstbæk]

964.answer,n.&,v.响应,回答;答复 [ˈænsə(r)]

965.represent,v.表示,表现,代表 [ˌrɛprɪˈzɛnt]

966.difference,n.差分,差 [ˈdɪfərəns, ˈdɪfrəns]

967.highest,a.最高的 [haɪɪst]

968.project,n.项目,计划,设计 [ˈprɑdʒekt]

969.physical,a.物理的,实际的 [ˈfɪzɪkəl]

970.matter,n.物质,内容,事情 [ˈmætɚ]

971.hercules,n.大力神,大力士

972.reduce,v.减少,降低,简化 [rɪˈdus]

973.publisher,n.出版者,发行人 [ˈpʌblɪʃɚ]

974.trim,n.区标,微调 [trɪm]

975.substitute,v.代替,替换,代入 [ˈsʌbstɪtut]

976.disabled,a.禁止的,报废的 [dɪsˈebəld]

977.recent,a.近来的 [ˈrisənt]

978.positive,a.正的,阳的,正片 [ˈpɑzətɪv]

979.upgrade,v.升级,提高质量 [ˈʌpˌɡred]

980.instance,n.&,vt.例子,情况;举例 [ˈɪnstəns]

981.happen,vi.(偶然)发生,碰巧 [ˈhæpən]

982.elapsed,vi.&,n.经过 [ɪ'læpst]

983.future,n.&,a.将来,未来的 [ˈfjutʃɚ]

984.midnight,n.&,a.午夜 [ˈmɪdˌnaɪt]

985.though,conj.虽然,尽管 [ðoʊ]

986.nor,conj.也不 [nɔr]

987.mono,a.&,n.单音的 [ˈmɑnoʊ]

988.slide,v.&,n.滑动,滑动触头 [slaɪd]

989.abort,v.&,n.中断,故障 [əˈbɔrt]

990.jump,v.&,n.转移 [dʒʌmp]

991.toward,prep.朝(着…方向) [tɔrd, tord, təˈwɔrd]

992.throughout,prep.贯穿,整,遍 [ θruˈaʊt]

993.via,prep.经过,经由 [ˈvaɪə, ˈviə]

994.among,prep.在…之中,中间 [əˈmʌŋ]

995.neither,a.&,pron.(两者)都不 [ˈniðɚ, ˈnaɪ-]

996.layer,n.&,v.层,涂层 [ˈler]

997.scatter,v.散射,分散,散布 [ˈskætɚ]

998.attention,n.注意(信号) [əˈtɛnʃən]

999.convention,n.常规,约定,协定 [kənˈvɛnʃən]

1000.conventional,a.常规的,习惯的 [kənˈvɛnʃənəl]

1000.conventional,a.常规的,习惯的 [kənˈvɛnʃənəl]

1001.tool,n.工具,刀[tul]

1002.handler,n.处理程序 [ˈhændlɚ]

1003.processor,n.处理机,处理程序 [ˈprɑsesə]

1004.desktop,a.台式的 [ˈdesktɑp]

1005.build,v.建造,建立,组合 [bɪld]

1006.windowing,n.开窗口 ['wɪndoʊɪŋ]

1007.development,n.开发,研制,显影 [dɪˈvɛləpmənt]

1008.exceed,v.超过,大于 [ɪkˈsid]

1009.understand,v.懂,明白(了),理解 [ˌʌndərˈstænd]

1010.horizontal,a.水平的,横向的 [ˌhɔrəˈzɑntl]

1011.alphabetically,ad.按字母表顺序 [ˌælfə'betɪklɪ]

1012.meet,v.“与”,符合,满足[mit]

1013.protect,vt.保护 [prəˈtɛkt]

1014.reserve,vt.保留,预定,预约 [rɪˈzɜrv]

1015.clock,n.时钟,计时器,同步 [klɑk]

1016.manifest,vt.表明,显示,显现 [ˈmænəˌfɛst]

1017.safe,a.安全的,可靠的[sef]

1018.disconnect,vt.拆接,断开,拆线 [ˌdɪskəˈnɛkt]

1019.clockwise,a.顺时针的 [ˈklɑkwaɪz]

1020.eliminate,vt.除去,消除,切断 [ɪˈlɪməˌnet]

1021.actual,a.实际的,现实的 [ˈæktʃuəl]

1022.declaration,n.说明,申报 [ˌdɛkləˈreʃən]

1023.probably,ad.多半,很可能 [ˈprɑbəbli]

1024.ring,n.&,v.环,圈;按铃 [rɪŋ]

1025.cover,vt.盖,罩,套 [ˈkʌvɚ]

1026.indicator,n.指示器,指示灯 [ˈɪndɪˌketɚ]

1027.apple,n.苹果 [ˈæpəl]

1028.icon,n.图符,象征 [ˈaɪkɑn]

1029.consideration,n.考虑,研究,讨论

[kənˌsɪdəˈreʃən]

1030.skill,n.技巧 [skɪl]

1031.picture,n.图象,画面 [ˈpɪktʃɚ]

1032.layout,n.布置,布局,安排 [ˈleˌaʊt]

1033.suggest,vt.建议,提议,暗示

[səɡˈdʒɛst, səˈdʒɛst]

1034.convenient,a.方便的,便利的 [kənˈvinjənt]

1035.instruct,vt.讲授,命令 [ɪnˈstrʌkt]

1036.appendix,n.附录 [əˈpɛndɪks]

1037.medium,n.&,a.媒体;中等的 [ˈmidiəm]

1038.truncate,vt.截尾,截断 [ˈtrʌŋkeɪt]

1039.inhibit,vt.禁止 [ɪnˈhɪbɪt]

1040.nearly,ad.近乎,差不多,几乎 [ˈnɪrli]

1041.warn,vt.警告,警戒,预告 [wɔrn]

1042.underline,n.下划线 [ˌʌndərˈlaɪn]

1043.register,n.寄存器 [ˈrɛdʒɪstɚ]

1044.stuff,n.&,vt.材料;装入 [stʌf]

1045.exclude,vt.排除,除去 [ɪk'sklud]

1046.destroy,vt.破坏,毁坏,打破 [dɪˈstrɔɪ]

1047.calculation,n.计算,统计,估计 [ˌkælkjəˈleʃən]

1048.angle,n.角,角度 [ˈæŋɡəl]

1049.lexical,a.辞典的,词法的 [ˈlɛksɪkəl]

1050.decide,v.(使)判定,判断 [dɪˈsaɪd]

1051.trouble,n.故障 [ˈtrʌbəl]

1052.processing,n.(数据)处理,加工

1053.customer,n.顾客,客户 [ˈkʌstəmɚ]

1054.port,n.端口,进出口 [pɔrt]

1055.discuss,vt.讨论,论述 [dɪˈskʌs]

1056.segment,n.段,片段,图块 [ˈsɛɡmənt]

1057.filing,n.(文件的)整理汇集 [ˈfaɪlɪŋ]

1058.identically,ad.相等,恒等 [aɪ'dentɪklɪ]

1059.market,n.市场,行情,销路 [ˈmɑrkɪt]

1060.valuable,a.有价值的,贵重的

[ˈvæljuəbəl, ˈvæljə-]

1061.limited,a.有限的,(受)限制的 [ˈlɪmɪtɪd]

1062.trying,a.费劲的,困难的 [ˈtraɪɪŋ]

1063.heap,n.堆阵[hip]

1064.grey,n.&,a.灰色;灰色的 [ɡre]

1065.permanently,ad.永久地,持久地 [ˈpəmənəntlɪ]

1066.accelerator,n.加速装置,加速剂 [ækˈsɛləˌretɚ]

1067.originally,ad.原来,最初 [əˈrɪdʒənəli]

1068.ability,n.性能,能力,效率 [əˈbɪlɪti]

1069.internally,ad.在内(部) [ɪnˈtənəlɪ]

1070.derelict,vt.中途淘汰 [ˈdɛrəˌlɪkt]

1071.redi,rect,vt.重定向

1072.reside,vi.驻留 [rɪˈzaɪd]

1073.header,n.首部,标题,报头 [ˈhɛdɚ]

1074.extra,a.特别的,额外的 ['ekstrə]

1075.repeated,a.重复的 [rɪˈpitɪd]

1076.death,n.毁灭,消灭 [dɛθ]

1077.observe,v.观察,探测 [əbˈzɜrv]

1078.density,n.密度 [ˈdɛnsɪti]

1079.management,n.管理 [ˈmænɪdʒmənt]

1080.environmental,a.周围的,环境的

[ɛnˌvaɪrənˈmɛntl, -ˌvaɪən]

1081.surrounding,a.周围的,环绕的 [səˈraʊndɪŋ]

1082.master,a.总要的,总的 [ˈmæstə(r)]

1083.recursive,a.递归的,循环的 [rɪˈkɜrsɪv]

1084.trap,n.&,vt.陷阱;俘获[træp]

1085.dimensional,n.尺寸的,…维的 [dɪˈmɛnʃənl]

1086.logic,n.逻辑(线路) [ˈlɑdʒɪk]

1087.conjunction,n.逻辑乘,“与” [kənˈdʒʌŋkʃən]

1088.identical,a.相等的,相同的 [aɪˈdɛntɪkəl]

1089.advice,n.意见,参考说明,, [əd'vaɪs]

1090.meaning,n.意义,含义 [ˈminɪŋ]

1091.fall,n.落下,降落 [fɔl]

1092.interval,n.间歇,区间 [ˈɪntərvl]

1093.compatibility,n.兼容性,适应性

[kəmˌpætəˈbɪlətɪ]

1094.rule,n.规则,法则,尺 [ruːl]

1095.flag,n.标志(记),特征(位) [flæɡ]

1096.criterion,n.标准,判据,准则 [kraɪˈtɪriən]

1097.office,n.办公室,局,站 [ˈɔfɪs]

1098.express,a.快速的 [ɪkˈsprɛs]

1099.volume,n.卷,册,体积,容量 [ˈvɑljum]

1100.soft,a.软的 [sɔft]

1101.rated,a.额定的 ['reɪtɪd]

1102.activity,n.活力,功率[ækˈtɪvɪti]

1103.odometer,n.里程表,计程仪 [oʊˈdɑmɪtə(r)]

1104.phoenix,n.凤凰,绝世珍品 [ˈfinɪks]

1105.obtain,v.获得,得到 [əbˈtein]

1106.easel,n.框,(画)架 [ˈizəl]

1107.latter,a.后面的,最近的 [ˈlætɚ]

1108.decrease,v.减少,降低,缩短 [dɪˈkris]

1109.mainframe,n.主机,大型机 [ˈmeɪnfreɪm]

1110.debugger,n.调试程序

1111.diacritical,a.区分的,辩别的 [ˌdaɪə'krɪtɪkl]

1112.confidential,a.机密的 [ˌkɑnfɪˈdenʃl]

1113.trace,v.跟踪,追踪[tres]

1114.division,n.除,除法,(程序)部分 [dɪˈvɪʒən]

1115.regular,a.正则的,正规的 [ˈrɛɡjəlɚ]

1116.implicit,a.隐式的 [ɪmˈplɪsɪt]

1117.mention,vt.&,n.叙述,说到 [ˈmɛnʃən]

1118.near,ad.&,prep.领近,接近 [nɪr]

1119.fifth,n.&,a.第五,五分之一 [fɪfθ]

1120.seven,n.&,a.七(个) [ˈsɛvən]

1121.whereas,conj.面,其实,既然 [ˌwerˈæz]

1122.review,v.&,n.(再)检查 [ rɪˈvju]

1123.whatever,pron.&,a.无论什么 [wətˈevə(r)]

1124.transform,v.&,n.变换,变换式 [trænsˈfɔrm]

1125.align,v.&,n.定位,对准 [əˈlaɪn]

1126.yellow,a.&,n.黄色(的) [ˈjeloʊ]

1127.assist,v.&,n.加速,帮助 [əˈsɪst]

1128.finish,v.&,n.完成,结束 [ˈfɪnɪʃ]

1129.micro,a.&,n.微的,百万分之一 [ˈmaɪkroʊ]

1130.beyond,prep.超过,那边 [bɪˈjɑnd]

1131.against,prep.反对,阻止 [əˈɡenst]

1132.upon,prep.依据,遵照 [əˈpɑn]

1133.service,n.&,vt.服务,业务 [ˈsɜrvɪs]

1134.little,a.小的,少量的 [ˈlɪtl]

1135.exhaust,v.取尽,用完 [ɪɡˈzɔst]

1136.choice,n.选择,精品 [tʃɔɪs]

1137.sounding,a.发声的 [ˈsaʊndɪŋ]

1138.develop,v.发展,研制,显影 [dɪˈvɛləp]

1139.holding,n.保持,固定,存储 [ˈhoʊldɪŋ]

1140.alpha,n.希腊字母,α,未知数 ['ælfə]

1141.constant,n.常数 [ˈkɑnstənt]

1142.warranty,n.保证(书),授权 [ˈwɔrənti]

1143.stay,v.停止,停留[ste]

1144.indus,try,n.工业

1145.trigger,n.&,v.触发器;触发 [ˈtrɪɡɚ]

1146.lesson,n.功课,教训 [ˈlɛsən]

1147.handling,n.处理,操纵 [ˈhændlɪŋ]

1148.treat,v.处理,加工[trit]

1149.busy,a.忙碌的,占线的[ˈbɪzi]

1150.usage,n.应用,使用,用法 [ˈjusɪdʒ, -zɪdʒ]

1151.difficult,a.困难的,不容易的 [ˈdɪfɪˌkʌlt, -kəlt]

1152.failure,n.失效,故障,失败 ['feɪljər]

1153.communication,n.通信 [kəˌmjunɪˈkeʃən]

1154.building,n.建造,建筑,房屋

1155.ally,v.联合,与…关联 ['ælaɪ]

1156.exclamation,n.惊叹(号) [ˌɛkskləˈmeʃən]

1157.turning,a.转弯的,旋转的 [ˈtɜrnɪŋ]

1158.whole,a.全部的,整个的 [hoʊl]

1159.parent,n.双亲,父代 [ˈperənt]

1160.connection,n.连接(法) [kəˈnɛkʃən]

1161.connectivity,n.连通性,联络性 [ˌkɑnekˈtɪvɪti]

1162.translation,n.翻译,变换,平移

[trænsˈleʃən, trænz-]

1163.dynamic,a.动态的,动力的 [daiˈnæmik]

1164.foreground,n.前台 [ˈfɔrgraʊnd]

1165.preserve,vt.保存,维持 [prɪˈzɜrv]

1166.vice,n.缺点,毛病,错误 [vaɪs]

1167.necessarily,ad.必定,当然 [ˌnɛsɪˈsɛrəli, -ˈsɛr-]

1168.circle,n.圆,圈,循环,周期 [ˈsɜrkl]

1169.differ,vi.不同,不一致 [ˈdɪfɚ]

1170.stationary,a.静止的,平稳的 [ˈsteɪʃəneri]

1171.extract,vt.抽取,摘录,开方 [ɪkˈstrækt]

1172.unrecognized,a.未被认出的

1173.thereafter,ad.此后,据此 [ˌðerˈæftə(r)]

1174.inverse,a.反向的,逆的,, [ˌɪnˈvɜrs]

1175.spell,v.拼写 [spɛl]

1176.limiting,n.(电路参数)限制处理 [ˈlɪmɪtɪŋ]

1177.restructure,vt.调整,重新组织 [riˈstrʌktʃɚ]

1178.delimit,vt.定界,定义 [dɪˈlɪmɪt]

1179.pay,v.付款,支付[pe]

1180.separately,ad.分别地 [ˈsɛpərɪtlɪ]

1181.classify,vt.分类,分级 [ˈklæsəˌfaɪ]

1182.interfere,vi.干涉,干扰,冲突 [ˌɪntərˈfɪr]

1183.mind,n.愿望,想法,智力 [maɪnd]

1184.individually,ad.个别地,单独地 [ˌɪndɪˈvɪdʒuəli]

1185.vertical,a.垂直的,立(式)的 [ˈvɜrtɪkl]

1186.undesirable,a.不合乎需要的 [ˌʌndɪˈzaɪrəbəl]

1187.lot,n.一块(批,组,套) [lɑt]

1188.piece,n.一块,部分,段[pis]

1189.unavailable,a.不能利用的 [ˌʌnəˈveləbəl]

1190.unlike,a.不象的,不同的 [ʌnˈlaɪk]

1191.sit,v.位于,安装[sit]

1192.insufficient,a.不足的,不适当的 [ˌɪnsəˈfɪʃənt]

1193.map,n.&,vt.图;映射,变址[mæp]

1194.figure,n.数字;图,图形,形状 [ˈfɪgjər]

1195.prepare,v.准备 [prɪˈper]

1196.consider,v.考虑,认为,设想 [kənˈsɪdər ]

1197.detect,vt.检测 [dɪˈtɛkt]

1198.convenience,n.方便,便利 [kənˈvinjəns]

1199.method,n.方法,方案 [ˈmɛθəd]

1200.mean,n.&,vt.平均;意味着[min]

1201.salary,n.&,vt.薪水;发工资 [ˈsæləri, ˈsælri]

1202.pacific,a.平稳的,太平(洋)的 [pəˈsɪfɪk]

1203.strong,a.强的 [strɔŋ]

1204.emphasize,v.强调,着重,增强 [ˈɛmfəˌsaɪz]

1205.department,n.部门,门类,系 [dɪˈpɑrtmənt]

1206.forced,a.强制的,压力的 [fɔrst]

1207.ansi,n.美国国家标准协会

1208.permanent,a.永久的 [ˈpɜrmənənt]

1209.remark,n.评注,备注 [rɪˈmɑrk]

1210.away,ad.离开,(去)掉 [əˈwe]

1211.concatenate,vt.连接,串联,并置

[kɑnˈkæt(ə)ˌneɪt]

1212.lightning,n.闪电 [ˈlaɪtnɪŋ]

1213.additionally,ad.另外,又 [ə'dɪʃənəlɪ]

1214.emulate,v.仿真,模仿;赶上或超过 [ˈɛmjəˌlet]

1215.tape,n.磁带,纸带[tep]

1216.accidentally,ad.偶然地 [ˌæksɪ'dentəlɪ]

1217.concept,n.概念 [ˈkɑnsept]

1218.optimize,v.优选,优化 [ˈɑptɪmaɪz]

1219.counter,n.计数器,计算器 [ˈkaʊntɚ]

1220.expect,vt.期望,期待,盼望 [ɪkˈspɛkt]

1221.subsequently,ad.其后,其次,按着

[ˈsʌbsɪˌkwɛntlɪ]

1222.registration,n.登记,挂号,读数

[ˌrɛdʒɪˈstreʃən]

1223.city,n.城市,市区 [ˈsɪti]

1224.designate,vt.任命,标志 [ˈdɛzɪɡˌnet]

1225.visible,a.可见的,明显的 [ˈvɪzəbəl]

1226.consult,v.咨询,顾问 [kənˈsʌlt]

1227.completely,ad.十分,完全,彻底 [kəmˈpliːtli]

1228.virtually,ad.实际上 [ˈvɜrtʃuəli]

1229.substantially,ad.实质上,本质上 [səbˈstænʃəlɪ]

1230.specialize,v.(使)专门化 [ˈspɛʃəˌlaɪz]

1231.fail,n.故障,失效[fel]

1232.primarily,ad.首先,起初,原来

[praɪˈmɛrəli, -ˈmɛr-]

1233.sequentially,ad.顺序地 [sɪ'kwenʃəlɪ]

1234.client,n.顾客,买主 [ˈklaɪənt]

1235.runtime,n.运行时间 [rʌn'taɪm]

1236.fix,v.固定,定影 [fɪks]

1237.author,n.程序设计者,作者 [ˈɔθɚ]

1238.programmer,n.程序设计人员 [ˈproʊgræmə(r)]

1239.commercial,a.商业的,经济的 [kəˈmɜrʃl]

1240.particularly,ad.特别,格外,尤其 [pərˈtɪkjələrli]

1241.low,a.低的,浅的,弱的 [loʊ]

1242.sheet,n.(图)表,纸,片 [ʃit]

1243.employee,n.雇员 [ɪmˈplɔɪi]

1244.legal,a.合法的,法律的 [ˈliɡəl]

1245.qualified,a.合格的,受限制的 [ˈkwɑlɪfaɪd]

1246.context,n.上下文,来龙去脉 [ˈkɑntekst]

1247.involved,a.有关的 [ɪnˈvɑlvd]

1248.conditional,a.有条件的 [kənˈdɪʃənəl]

1249.halfway,a.中途的,不彻底的 [ˌhæfˈweɪ]

1250.oriented,a.有向的,定向的 ['ɔrɪrntɪd]

1251.pair,n.(一)对,一双[per]

1252.week,n.(一)星期,(一)周[wik]

1253.suppressed,vt.抑制,取消,,

1254.subroutine,n.子程序 [ˈsʌbruˌtin]

1255.bracketed,a.加括号的 ['brækətɪd]

1256.manually,ad.用手,手动地 [ˈmænjʊəlɪ]

1257.preset,vt.预置 [priˈsɛt]

1258.autoindex,n.自动变址(数) [ɔ'tɔɪndeks]

1259.restrict,vt.约束,限制 [rɪˈstrɪkt]

1260.performance,n.性能,实绩 [pərˈfɔrməns]

1261.showing,n.显示,表现 [ˈʃoʊɪŋ]

1262.ever,ad.在任何时候,曾经 [ˈɛvɚ]

1263.distribution,n.分布,分配 [ˌdɪstrəˈbjuʃən]

1264.denote,vt.指示,意味着,代表 [dɪˈnoʊt]

1265.cash,n.现金 [kæʃ]

1266.repeatedly,ad.重复地 [rɪ'pitɪdlɪ]

1267.replicate,vt.重复,复制 [ˈrɛplɪˌket]

1268.mega,n.兆,百万 ['meɡə]

1269.conform,vi.遵从,符合 [kənˈfɔrm]

1270.rebuild,v.重建,修复,改造 [riˈbɪld]

1271.certainty,n.必然,确实 [ˈsɜrtnti]

1272.controller,n.控制器 [kənˈtroʊlə(r)]

1273.pseudo,a.假的,伪的,冒充的 ['sudoʊ]

1274.manage,v.管理,经营,使用 [ˈmænɪdʒ]

1275.administrator,n.管理人,行政人员

[ædˈmɪnɪˌstretɚ]

1276.ensemble,n.总体,集合体 [ɑnˈsɑmbl]

1277.bus,n.总线,信息通路 [bʌs]

1278.allowable,a.容许的,承认的 [əˈlaʊəbl]

1279.limitations,n.限制,边界 [lɪmɪ'teɪʃnz]

1280.restriction,n.限制,约束,节流 [rɪˈstrɪkʃən]

1281.height,n.高度 [haɪt]

1282.remainder,n.余数,余项,剩余 [rɪˈmendɚ]

1283.traverse,v.横渡,横过,横断 [trəˈvɜrs]

1284.organization,n.结构,机构,公司 [ˌɔrgənəˈzeɪʃn]

1285.resulting,a.结果的,合成的 [rɪ'zʌltɪŋ]

1286.solution,n.解,解法,解答 [səˈluʃən]

1287.external,a.外部的 [ɪkˈstɜrnl]

1288.adequate,a.足够的,充分的 [ˈædɪkwɪt]

1289.interpretability,n.配合动作性 [ɪntɜprɪ'təbɪlɪtɪ]

1290.vary,v.变化,变换 [ˈveri]

1291.gap,n.间隙,间隔,缝隙 [ɡæp]

1292.indexing,n.变址,标引,加下标 ['ɪndeksɪŋ]

1293.board,n.板,插件板 [bɔrd]

1294.package,n.插件,(软件)包 [ˈpækɪdʒ]

1295.insertion,n.插入,嵌入,插页 [ɪnˈsɜrʃn]

1296.intervene,vi插入,干涉 [ˌɪntərˈvin]

1297.conflict,v.冲突,碰头 [ˈkɑnflɪkt]

1298.really,a.真正地,确实地 [ˈriəˌli, ˈrili]

1299.overflow,v.溢出,上溢 [ˌoʊvərˈfloʊ]

1300.charge,n.电荷,充电,负荷 [tʃɑrdʒ]

1301.phone,n.电话,电话机,音素 [foʊn]

1302.virtual,a.虚(拟)的,虚拟 [ˈvɜrtʃuəl]

1303.compose,v.组成,构成,构图 [kəmˈpoʊz]

1304.snapshot,n.抽点打印 [ˈsnæpʃɑt]

1305.sensitivity,n.灵敏度 [ˌsɛnsɪˈtɪvɪti]

1306.familiar,a.熟悉的,惯用的 [fəˈmɪljɚ]

1307.mach,n.马赫(速度单位)

1308.incorrect,a.错误的,不正确的 [ˌɪnkəˈrɛkt]

1309.cut,v.割,切 [kʌt]

1310.lowest,a.最低的,最小的 ['loʊɪst]

1311.simple,a.简单的 [ˈsɪmpəl]

1312.subsequent,a.后来的,其次的 [ˈsʌbsɪˌkwɛnt, -kwənt]

1313.capitalized,a.大写的 ['kæpɪtəlɑɪzd]

1314.compact,a.紧致的,压缩的 [ˈkɑmˈpækt]

1315.plain,n.明码[plen]

1316.noted,a.著名的 [ˈnoʊtɪd]

1317.desirable,a.所希望的,称心的 [dɪˈzaɪrəbəl]

1318.substitution,n.代替,替换,置换

[ˌsʌbstɪˈtuʃən, -ˈtju-]

1319.consume,v.消耗,使用 [kənˈsum]

1320.forget,v.忘记 [fərˈget]

1321.keyed,a.键控的[kid]

1322.overstrike,n.过打印 [oʊvə'straɪk]

1323.tornado,n.旋风,龙卷风 [tɔrˈneɪdoʊ]

1324.quotation,n.引证,引用(句) [kwoʊˈteɪʃn]

1325.ones,n.二进制反码 ['wʌnz]

1326.parse,vt.(语法)分析 [pɑrs]

1327.experience,vt.&,n.试验 [ɪkˈspɪriəns]

1328.manufacture,vt.&,n.制造(业),工业

[ˌmænjəˈfæktʃɚ]

1329.hundred,n.&,a.(一)百,百个 [ˈhʌndrɪd]

1330.thousand,n.&,a.(一)千,无数的 [ˈθaʊzənd]

1331.twentieth,n.&,a.第二十(的)

[ˈtwɛntiɪθ, ˈtwʌn-]

1332.understanding,n.&,a.了解的,聪明的

[ˌʌndərˈstændɪŋ]

1333.hand,n.&,a.手,手工(动)的[hænd]

1334.restricting,n.&,a.限制(的),, [rɪs'trɪktɪŋ]

1335.fancy,n.&,a.想象(的),精制的 [ˈfænsi]

1336.wide,a.&,ad.宽的,广阔的 [waɪd]

1337.fine,a.&,ad.微小的,细的 [faɪn]

1338.worry,v.&,n.(使)烦恼 [ˈwɜri]

1339.somewhat,pron.&,ad.稍微,有点 [ˈsʌmwʌt]

1340.quiet,a.&,n.静态,静止的 [ˈkwaɪɪt]

1341.purge,v.&,n.清除 [pɜrdʒ]

1342.mod,a.&,n.时髦的 [mɑd]

1343.numeral,n.&,n.数字的,数码 [ˈnumərəl]

1344.whichever,a.&,pron.无论哪个 [hwɪtʃˈɛvɚ, wɪtʃ-]

1345.purchase,n.&,v.购买 [ˈpɜrtʃəs]

1346.care,n.&,v.关心,注意[ker]

1347.watch,n.&,v.监视,观测 [wɑtʃ]

1348.endeavor,n.&,v.尽力,力图 [ɪn'devə]

1349.mismatch,n.&,vt.失配,不匹配 [mɪsˈmætʃ]

1350.printout,n.印出 [ˈprɪntˌaʊt]

1351.ellipsis,n.省略符号,省略(法) [ɪˈlɪpsɪs]

1352.ship,n.舰,船 [ʃɪp]

1353.british,a.&,n.英国的;英国人 [ˈbrɪtɪʃ]

1354.parallel,a.并行 [ˈpærəˌlɛl]

1355.custom,a.&,n.常规的,惯例;用户 [ˈkʌstəm]

1356.congratulation,n.祝贺

[kənˌɡrætʃəˈleʃən, -ˌɡrædʒ-, kəŋ-]

1357.protection,n.保护 [prəˈtɛkʃən]

1358.glass,n.玻璃[glæs]

1359.pattern,n.模式 [ˈpætərn]

1360.insure,v.保证,保障 [ɪnˈʃʊr]

1361.stopping,n.停止,制动(状态) ['stɒpɪŋ]

1362.factory,n.工厂,制造厂 [ˈfæktəri]

1363.implement,n.&,vt.工具;执行,实现

[ˈɪmpləmənt]

1364.effort,n.工作,研究计划 [ˈefərt]

1365.worker,n.工作人员 [ˈwɜrkə(r)]

1366.ampersand,n.&号(and) [ˈæmpərsænd]

1367.deal,v.处理,分配,交易[dil]

1368.power,n.功率,电源,幂 [ˈpaʊɚ]

1369.difficulty,n.困难,难点 [ˈdɪfɪˌkʌlti, -kəl-]

1370.lose,n.失去,损失[luz]

1371.magic,n.魔术,幻术 [ˈmædʒɪk]

1372.proprietary,a.专有的 [prəˈpraɪəteri]

1373.aware,a.知道的,察觉到的 [əˈwer]

1374.numerous,a.为数众多的,无数的 [ˈnumərəs]

1375.vowel,n.元音,母音 [ˈvaʊəl]

1376.closely,a.精密地,仔细地 [ˈkloslɪ]

1377.accuracy,n.精确度,准确度 [ˈækjərəsi]

1378.traditional,a.传统的,惯例的 [trəˈdɪʃənəl]

1379.synchronization,n.同步 [ˌsɪŋkrənaɪ'zeɪʃn]

1380.fragment,n.片段,段,分段 [ˈfræɡmənt]

1381.primary,a.原始的,主要的 [ˈpraɪmeri]

1382.safely,ad.安全地,确实地 [ˈseflɪ]

1383.habit,n.习惯 [ˈhæbɪt]

1384.comprise,vt.包括,由…组成 [kəmˈpraɪz]

1385.landler,n.兰德勒舞曲 ['lændlər]

1386.absence,n.缺少,没有 [ˈæbsəns]

1387.revolutionize,vt.变革,彻底改革 [revəˈluːʃəˌnaɪz]

1388.constantly,ad.不变地,经常地 [ˈkɑnstəntli]

1389.seldom,ad.不常,很少,难得 [ˈsɛldəm]

1390.unfortunately,ad.不幸,遗憾地 [ʌnˈfɔrtʃənətli]

1391.expunge,vt.擦除,删掉 [ɪkˈspʌndʒ]

1392.security,n.安全性,保密性 [səˈkjʊrəti]

1393.touch,v.&,n.按,揿,触;触力 [tʌtʃ]

1394.contrast,n.反差,对比,对比度 [ˈkɑntræst]

1395.invent,vt.创造,想象 [ɪnˈvɛnt]

1396.reflect,v.反射 [rɪˈflɛkt]

1397.undone,a.未完成的 [ʌnˈdʌn]

1398.unshift,v.未移动,不移档 [ʌn'ʃɪft]

1399.complex,a.&,n.复杂的;复数 [kəmˈpleks]

1400.complexity,n.复杂性,复杂度 [kəmˈplɛksɪti]

1401.creation,n.创造,创作 [kriˈeʃən]

1402.unknown,a.未知的,无名的 [ˌʌnˈnoʊn]

1403.greatly,ad.大大地,非常 [ˈɡreɪtli]

1404.cost,n.值,价值,成本 [kɔst]

1405.degrade,v.降低,减少,递降 [dɪˈɡred]

1406.suggestion,n.暗示,提醒 [səɡˈdʒɛstʃən, səˈdʒɛs-]

1407.real,n.实数,实的,实型 [ˈriəl, ril]

1408.experimentation,n.实验(工作,法)

[ɪkˌspɛrəmɛnˈteʃən]

1409.experiment,n.实验,试验(研究) [ɪkˈspɛrəmənt]

1410.substantial,a.实质的,真正的 [səbˈstænʃəl]

1411.solely,ad.独自,单独,只 [ˈsoʊlli]

1412.announce,vt.发表,宣布 [əˈnaʊns]

1413.squeeze,v.挤压[skwiz]

1414.distribute,vt.分布,配线,配给 [dɪˈstrɪbjut]

1415.negate,vt.否定,求反,“非”,, [nɪˈɡet]

1416.capture,vt.俘获,捕捉 [ˈkæptʃɚ]

1417.father,n.父,上层(树节点的) [ˈfɑðɚ]

1418.reinstate,vt.复原,恢复 [ˌriɪnˈstet]

1419.tutorial,a.指导的 [tuˈtɔriəl]

1420.nicety,n.细节,精细 [ˈnaɪsɪti]

1421.roll,n.&,v.案卷;卷动,滚动 [roʊl]

1422.exponent,n.指数,阶,幂 [ɪkˈspoʊnənt]

1423.exponential,a.指数的,幂的,阶的

[ˌɛkspəˈnɛnʃəl]

1424.prefer,vt.更喜欢,宁愿 [prɪˈfɚ]

1425.complicated,v.使复杂化,使混乱 [ˈkɑmplɪkeɪtɪd]

1426.reactivate,v.使恢复活动 [riˈæktəˌvet]

1427.spread,v.展开,传播 [sprɛd]

1428.synchronize,v.使同步 [ˈsɪŋkrəˌnaɪz, ˈsɪn-]

1429.formation,n.构造,结构,形成 [fɔrˈmeɪʃn]

1430.widely,ad.广泛,很远 [ ˈwaɪdlɪ]

1431.comma,n.逗号“,,”,逗点 [ˈkɑmə]

1432.very,ad.很,非常,最 [ˈvɛri]

1433.unnecessary,a.不必要的,多余的

[ʌnˈnesəseri]

1434.unchanged,a.不变的 [ʌnˈtʃeɪndʒd]

1435.cross,n.交叉,十字准线 [krɔs]

1436.yet,ad.还,仍然,至今 [jɛt]

1437.slowly,ad.缓慢地 [ˈsloʊli]

1438.inexperienced,a.不熟练的,外行的

[ˌɪnɪkˈspɪriənst]

1439.noninteractive,a.不相关的,非交互的

['nɒnɪntə'æktɪv]

1440.unwanted,a.不需要的,多余的 [ˌʌnˈwɑntɪd]

1441.unused,a.不用的,空着的 [ˌʌnˈjuzd]

1442.unmarked,a.没有标记的 [ʌnˈmɑrkt]

1443.nothing,n.没有任何东西 [ˈnʌθɪŋ]

1444.chart,n.图(表) [tʃɑrt]

1445.dearly,ad.极,非常,昂贵地 [ˈdɪrli]

1446.extremely,ad.极端地,非常 [ɪk'strimlɪ]

1447.hardly,ad.几乎不,未必 [ˈhɑrdli]

1448.placement,n.布局 [ˈpleɪsmənt]

1449.think,v.考虑,以为,判断 [θɪŋk]

1450.technical,a.技术的,专业的 [ˈtɛknɪkəl]

1451.idea,n.思想,观念 [aɪˈdiə]

1452.stamp,n.图章[stæmp]

1453.indirectly,ad.间接地 [ˌɪndəˈrɛktlɪ]

1454.equation,n.方程,方程式 [ɪˈkweʒən, -ʃən]

1455.smooth,v.&,a.平滑;平滑的[smuð]

1456.attached,a.附加的 [əˈtætʃt]

1457.average,n.平均,平均数 [ˈævərɪdʒ, ˈævrɪdʒ]

1458.quietly,ad.静静地 [ˈkwaɪətlɪ]

1459.discard,v.删除,废除,放弃 [dɪsˈkɑrd]

1460.never,ad.决不,从来不 [ˈnɛvɚ]

1461.initiate,vt.开创,起始 [ɪˈnɪʃieɪt]

1462.powerful,a.强大的,大功率的 [ˈpaʊərfl]

1463.purpose,n.&,vt.目的,用途;打算 [ˈpɜrpəs]

1464.regard,vt.考虑,注意,关系 [rɪˈgɑrd]

1465.daily,a.每日的,日常的 [ˈdeli]

1466.possibly,ad.可能地,合理地 [ˈpɑsəbli]

1467.potentially,ad.可能地,大概地 [pəˈtɛnʃəlɪ]

1468.moreover,ad.况且,并且,此外 [mɔrˈoʊvər]

1469.american,a.美国的 [əˈmerɪkən]

1470.guard,v.&,n.防护;防护装置 [gɑrd]

1471.world,n.世界,全球 [wɜrld]

1472.independent,a.独立的 [ˌɪndɪˈpɛndənt]

1473.independently,a.独立地 [ˌɪndɪˈpɛndəntlɪ]

1474.continuously,ad.连续不断地 [kənˈtɪnjʊəslɪ]

1475.shield,v.屏蔽,罩,防护 [ʃild]

1476.glance,n.闪烁[glæns]

1477.happening,n.事件,偶然发生的事 [ ˈhæpənɪŋ]

1478.transaction,n.事项,事务,学报

[trænˈsækʃən, -ˈzæk-]

1479.emulation,n.仿真,仿效 [ˌɛmjəˈleʃən]

1480.strike,v.敲,击 [straɪk]

1481.dump,v.(内存信息)转储 [dʌmp]

1482.occasionally,ad.偶尔(地),不时 [əˈkeɪʒnəli]

1483.tension,n.张力 [ˈtɛnʃən]

1484.probable,a.概率的,可能的 [ˈprɑbəbl]

1485.talent,n.才能,技能,人才 [ˈtælənt]

1486.financial,a.财务的,金融的 [faɪˈnænʃ(ə)l]

1487.meter,n.仪表,米 [ˈmitɚ]

1488.logged,a.记录的,浸透的 [lɔgd]

1489.ware,n.仪器,商品[wer]

1490.disregard,vt.轻视,把…忽略不计 [ˌdɪsrɪˈgɑrd]

1491.waiting,a.等待的 [ˈwetɪŋ]

1492.preceding,a.先的,以前的 [prɪˈsidɪŋ]

1493.comparison,n.比较,对照 [kəmˈpærɪsən]

1494.advanced,a.先进的,预先的 [ədˈvænst]

1495.rate,n.比率,速率,费率[ret]

1496.fly,v.飞,跳过[flai]

1497.programmable,a.可编程的 [ˈproʊgræməbl]

1498.definable,a.可定义的,可确定的

1499.readable,a.可读的 [ˈridəbəl]

1500.recoverable,a.可恢复的,可回收的 [rɪˈkʌvərəbl]

1501.possibility,n.可能性 [ˌpɑsəˈbɪləti]

1502.finisher,n.成品机

1503.applicable,a.可适用的,合适的

[ˈæplɪkəbəl, əˈplɪkə-]

1504.printable,a.可印刷的 [ˈprɪntəbəl]

1505.executable,a.可执行的 [ɪgˈzekjətəbl]

1506.essentially,ad.实质上,本来 [ɪˈsenʃəli]

1507.confuse,vt.使混乱,干扰 [kənˈfjuz]

1508.familiarize,vt.使熟悉,使通俗化 [fəˈmɪljəˌraɪz]

1509.employe,vt.使用,花费 [ɪm'plɔɪi]

1510.suitable,a.适合的,相适宜的 [ˈsutəbəl]

1511.generation,n.(世)代,(发展)阶段 [ˌdʒɛnəˈreʃən]

1512.quality,n.质量,性质,属性 [ˈkwɑləti]

1513.defective,a.故障的,有毛病的 [dɪˈfɛktɪv]

1514.interpretable,a.彼此协作的 [ɪn'tɜprɪtəbl]

1515.interest,n.兴趣,注意,影响

[ˈɪntrɪst, -tərɪst, -ˌtrɛst]

1516.fourscore,n.八十 ['foʊr'skoʊr]

1517.teach,v.教,讲授[titʃ]

1518.procedural,a.程序上的 [prəˈsidʒərəl]

1519.phrase,n.短语,成语[frez]

1520.specifically,ad.特别地,逐一地 [spəˈsɪfɪkli]

1521.penalty,n.惩罚,罚款,负担 [ˈpɛnəlti]

1522.violate,vt.违犯,妨碍,破坏 [ˈvaɪəˌlet]

1523.indefinitely,ad.无限地,无穷地 [ɪnˈdefɪnətli]

1524.major,a.较大的,主要的 [ˈmedʒɚ]

1525.higher,a.较高的

1526.wise,a.聪明的 [waɪz]

1527.becoming,a.合适的,相称的 [bɪˈkʌmɪŋ]

1528.equally,ad.相等地,相同地 [ˈiːkwəli]

1529.enjoy,vt.享受,欣赏,喜爱 [ɛnˈdʒɔɪ]

1530.forth,ad.向前 [fɔrθ]

1531.disappear,vi.消失 [ˌdɪsəˈpɪr]

1532.crop,v.切,剪切 [krɑp]

1533.diagonally,ad.斜(对) [daɪ'æɡənəlɪ]

1534.labeled,a.有标号的 ['leɪbld]

1535.decision,n.判定,决定,决策 [dɪˈsɪʒən]

1536.effective,a.有效的 [ɪˈfɛktɪv]

1537.significant,a.有效的,有意义的 [sɪɡˈnɪfɪkənt]

1538.avail,v.&,n.有益于;利益 [əˈvel]

1539.hang,v.中止,暂停,挂起 [hæŋ]

1540.craze,n.&,v.裂纹开裂[krez]

1541.consequently,ad.因此,从而 [ˈkɑnsəkwentli]

1542.introduce,vt.引进,引导 [ˈdus]

1543.team,n.队,小组[tim]

1544.visual,a.视觉的,直观的 [ˈvɪʒuəl]

1545.acknowledgment,n.,接收(收妥),承认

[ækˈnɑlɪdʒmənt]

1546.efficiently,ad.有效地 [ɪˈfɪʃəntlɪ]

1547.predict,vt.预测,预言 [prɪˈdɪkt]

1548.anticipate,vt.预先考虑,抢…先 [ænˈtɪsəˌpet]

1549.bypass,n.旁路 [ˈbaɪˌpæs]

1550.nature,n.自然,天然 [ˈnetʃɚ]

1551.natural,a.自然的 [ˈnætʃrəl]

1552.grant,vt.允许,授权[grænt]

1553.logarithm,n.对数 [ˈlɔgərɪðəm]

1554.reappears,vi.再现,重现 [riə'pɪrz]

1555.reload,vt.再装入 [ˌriˈloʊd]

1556.occupy,vt.占有,充满 [ˈɑkjupaɪ]

1557.photograph,n.照片;v.照相 [ˈfoʊtəgræf]

1558.terminating,n.终止,终结,收信 ['tɜmɪneɪtɪŋ]

1559.resolve,v.分辨,解像 [rɪˈzɑlv]

1560.unsafe,v.恢复 [ʌnˈsef]

1561.separator,n.分隔符 [ˈsɛpəˌretɚ]

1562.hierarchical,a.分级的,分层的 [ˌhaɪəˈrɑrkɪkl]

1563.assortment,n.种类,花色品种 [əˈsɔrtmənt]

1564.growing,n.分类,分组,成群 [ˈgroʊɪŋ]

1565.discussion,n.讨论,商议,论述 [dɪˈskʌʃən]

1566.alphabet,n.字母,字母表 [ˈælfəˌbɛt, -bɪt]

1567.scattered,a.分散的 [ˈskætərd]

1568.eventually,ad.终于,最后 [ɪˈvɛntʃuəli]

1569.finally,ad.终于,最后 [ˈfaɪnəli]

1570.subgroup,n.分组,子群 [ˈsʌbˌɡrup]

1571.superimpose,vt.重叠,叠加 [ˌsupərɪmˈpoʊz]

1572.reorganization,vt.重排,改组 [riˌɔrɡənɪˈzeʃən]

1573.rewrite,vt.重写,再生 [riˈraɪt]

1574.university,n.(综合性)大学 [ˌjunɪˈvɜrsəti]

1575.deter,vt.阻止,拦住,妨碍,, [dɪˈtə]

1576.pool,n.&,v.池,坑;共享[pul]

1577.moment,n.矩,力矩,磁矩 [ˈmoʊmənt]

1578.shut,v.关闭 [ʃʌt]

1579.closed,a.关闭的,闭迹 [kloʊzd]

1580.respond,v.回答,响应 [rɪˈspɑnd]

1581.repeating,n.重复,循环 [rɪ'pitɪŋ]

1582.repetitive,a.重复的 [rɪˈpɛtɪtɪv]

1583.reenter,v.重新进入 [ri'entə]

1584.rearrange,v.重新整理,重新排序 [ˌriəˈrendʒ]

1585.rectangular,a.矩形的,成直角的 [rɛkˈtæŋɡjəlɚ]

1586.tag,n.特征,标记,标识符 [tæɡ]

1587.suppose,v.假定,推测 [səˈpoʊz]

1588.supposed,a.假定的,推测的 [səˈpoʊzd]

1589.manipulating,v.操纵,操作

1590.operator,n.操作员,运算符 [ˈɑpəreɪtə(r)]

1591.masking,n.掩蔽,屏蔽 ['mɑskɪŋ]

1592.price,n.价格 [praɪs]

1593.demonstrate,v.论证,证明,证实

[ˈdɛmənˌstret]

1594.importance,n.价值,重要 [ɪmˈpɔrtns]

1595.pipe,n.管,导管 [paɪp]

1596.overall,a.总共的,全部的 [ˌoʊvərˈɔl]

1597.turnkey,n.总控钥匙 [ˈtɜrnki]

1598.restricted,a.受限制的,受约束的 [rɪˈstrɪktɪd]

1599.suspension,n.暂停,中止,挂起 [səˈspɛnʃən]

1600.seamless,a.无缝的 [ˈsimlɪs]

1601.clipper,n.限幅器,钳位器 [ˈklɪpɚ]

1602.unsigned,a.无符号的 [ʌn'saɪnd]

1603.unformatted,a.无格式的 [ʌn'fɔˌmætɪd]

1604.infinite,a.无限的,无穷的

1605.useless,a.无用的 [ˈjuslɪs]

1606.limiter,n.限制(幅)器 ['lɪmətə]

1607.mountain,n.高山,山脉 [ˈmaʊntn]

1608.redundant,a.冗余的 [rɪˈdʌndənt]

1609.dependent,a.相关的 [dɪˈpɛndənt]

1610.contiguous,a.相连的,邻接的 [kənˈtɪɡjuəs]

1611.consistent,a.相容的,一致的 [kənˈsɪstənt]

1612.multiprocessing,n.多重处理,多道处理

['mʌltɪˌproʊsesɪŋ]

1613.architecture,n.结构,构造 [ˈɑrkɪtektʃə(r)]

1614.structural,a.结构的,结构上的 [ˈstrʌktʃərəl]

1615.outcome,n.结果,成果,输出 [ˈaʊtˌkʌm]

1616.association,n.结合,协会,联想 [əˌsoʊʃiˈeɪʃn]

1617.opinion,n.意见,见解,判断 [əˈpɪnjən]

1618.interpret,v.解释 [ɪnˈtɜrprɪt]

1619.explanatory,a.解释(性)的 [ɪkˈsplænətɔri]

1620.assemble,v.汇编,装配 [əˈsɛmbəl]

1621.assembler,n.汇编程序 [əˈsɛmblɚ]

1622.cad,计算机辅助设计[kæd]

1623.arithmetic,n.算术,运算 [əˈrɪθmɪtɪk]

1624.varying,a.变化的,可变的 ['veərɪŋ]

1625.representative,a.典型的,表示的

[ˌrɛprɪˈzɛntətɪv]

1626.typical,a.典型的,标准的 [ˈtɪpɪkəl]

1627.sufficient,a.充足的,足够的 [səˈfɪʃənt]

1628.blast,v.&,n.清除;爆炸[blæst]

1629.clean,a.清洁的,干净的[klin]

1630.caret,n.插入符号 ['kærət]

1631.socket,n.插座,插孔,插口 [ˈsɑkɪt]

1632.stated,a.规定的 ['steɪtɪd]

1633.protocol,n.规约,协议,规程 [ˈproʊtəkɔl]

1634.presence,n.存在,有 [ˈprɛzəns]

1635.telephone,n.电话 [ˈtelɪfoʊn]

1636.social,a.社会的 [ˈsoʊʃl]

1637.equipment,n.设备,装备,仪器 [ɪˈkwɪpmənt]

1638.lending,n.&,a.借给,出租;借出的 [ˈlɛndɪŋ]

1639.book,n.书,手册,源程序块 [bʊk]

1640.circumstances,n.情况,环境,细节

['sɜkəmstənsɪz]

1641.situation,n.情况,状况,势态 [ˌsɪtʃuˈeʃən]

1642.desk,n.书桌,控制台,面板 [dɛsk]

1643.please,v.请[pliz]

1644.mixture,n.混合物 [ˈmɪkstʃɚ]

1645.representation,n.表示 [ˌrɛprɪzɛnˈteʃən]

1646.esoteric,a.深奥的,奥秘的 [ˌɛsəˈtɛrɪk]

1647.depth,n.深度,浓度(颜色的) [dɛpθ]

1648.final,a.最终的 [ˈfaɪnəl]

1649.physically,a.物理上,实际上 [ˈfɪzɪkəlɪ]

1650.aid,n.帮助,辅助程序[ed]

1651.successive,a.逐次的,相继的 [səkˈsɛsɪv]

1652.succession,n.逐次性,连续性,, [səkˈsɛʃən]

1653.unpack,v.拆开,卸,分开 [ʌnˈpæk]

1654.chunk,n.厚块,大部分 [tʃʌŋk]

1655.alignment,n.序列,成直线 [əˈlaɪnmənt]

1656.typewriter,n.打字机 [ˈtaɪpˌraɪtɚ]

1657.big,a.大的,重要的 [bɪɡ]

1658.tone,n.音调,音色,色调 [toʊn]

1659.sensitive,a.敏感的,灵敏的 [ˈsɛnsɪtɪv]

1660.reduction,n.减化,还原,减少 [rɪˈdʌkʃən]

1661.indentation,n.缩进,缩排 [ˌɪndɛnˈteʃən]

1662.terminology,n.术语 [ˌtɜrməˈnɑlədʒi]

1663.ascending,a.增长的,向上的 [əˈsɛndɪŋ]

1664.augment,v.增加,添加,扩充 [ɔɡˈmɛnt]

1665.increment,n.增量,加1,递增 [ˈɪnkrəmənt, ˈɪŋ-]

1666.gain,n.增益(系数) [ɡen]

1667.stream,n.流[strim]

1668.obsolete,a.作废的,过时的 [ˌɑbsəˈlit]

1669.accommodate,v.调节,适应 [əˈkɑmədeɪt]

1670.motif,n.主题,要点,特色 [moʊˈtif]

1671.subject,n.主题,源 [ˈsʌbdʒekt]

1672.job,n.作业 [dʒɑb]

1673.differentiate,v.区别,分辨 [ˌdɪfəˈrɛnʃiˌet]

1674.distinction,n.区别,相异,特性 [dɪˈstɪŋkʃən]

1675.distinguish,v.区别,辨识 [dɪˈstɪŋɡwɪʃ]

1676.locking,n.锁定,加锁 ['lɒkɪŋ]

1677.progress,n.进度,进展 [ˈprɑgres]

1678.fundamental,a.基本的,根本的 [ˌfʌndəˈmɛntl]

1679.basis,n.基础,座 [ˈbesɪs]

1680.underlying,a.基础的,根本的 [ˌʌndərˈlaɪɪŋ]

1681.sound,n.声音,音响 [saʊnd]

1682.vital,a.生动的,不可缺少的 ['vaɪtl]

1683.national,a.国家的 [ˈnæʃənəl, ˈnæʃnəl]

1684.sale,n.销售,销路[sel]

1685.agree,v.符合,相同 [əˈɡri]

1686.iterative,a.迭代的 ['ɪtəˌreɪtɪv]

1687.inclusive,a.包括的,内含的 [ɪnˈklusɪv]

1688.charm,n.吸引力 [tʃɑrm]

1689.hit,v.命中,瞬时干扰 [hɪt]

1690.course,n.过程,航向,课程 [kɔrs]

1691.exceeded,a.过度的,非常的 [ɪk'sidɪd]

1692.numerical,a.数量的,数字的 [nuˈmerɪkl]

1693.digital,a.数字的 [ˈdɪdʒɪtl]

1694.combo,n.二进位组合码 [ˈkɑmboʊ]

1695.cord,n.绳子,电线 [kɔrd]

推荐阅读更多精彩内容