ios端实现刻度尺(和实际尺寸一样)

2019年6月14日
第一步计算1mm有多少个像数点

CGFloat sc_w = [[UIScreen mainScreen] bounds].size.width;
    CGFloat sc_h = [[UIScreen mainScreen] bounds].size.height;
    CGFloat sc_s;
    CGFloat ff = [[UIScreen mainScreen] nativeBounds].size.height;
    
    if (ff == 1136) {
      sc_s = 4.0;
    }else if(ff == 1334.0){
      sc_s = 4.7;
    }else if (ff== 2208){
      sc_s = 5.5;
    }else if (ff== 2436){
      sc_s = 5.8;
    }else if (ff== 1792){
      sc_s = 6.1;
    }
    else if (ff== 2688){
      sc_s = 6.5;
    }else{
      sc_s = 3.5;
    }
    
    //1mm米的像素点
    CGFloat pmm = sqrt(sc_w * sc_w + sc_h * sc_h)/(sc_s * 25.4);//mm

第二步 第三方库 设置距离 注意减掉刻度线自己的宽度


image.png

第三步 用模拟器 实际尺寸调试
不同设备效果如下


image.png

不同设备和实际尺寸基本一样了


image.png

如果您发现本文对你有所帮助,如果您认为其他人也可能受益,请把它分享出去。

推荐阅读更多精彩内容