Python学习记录: 三元运算符

用法一

 • 如果条件为True,返回True,否则返回False
 • 格式:(判定 条件成立语句 ) if (判定条件) else ( 判定条件不成立的语句 )
# 例子1
a = 1
b = 2
c = a-b if a>b else a+b
print(c) # c的值为3

"""
# 
if a>b:
  c = a-b
else:
  c = a+b
"""

# 例子2
a = True
b = "hi" if a else "hello"
print(b) # 输出:hi

"""
if a==True:
  b = "hi"
else:
  b = "hello"
"""

用法二

 • 格式:(返回False,返回True)[True or False]
a = True
b = ("aa","bb")[a]
print(b)  # "bb"

c = (11,22)[False]
print(c)  # 11


推荐阅读更多精彩内容