erlang receive 理解和几个简单测试例子

关于receive的理解,总算理解到了,相关见erlang面试题中receive的理解。
下面给出三个例子
第一个例子来实现:

 • 清空邮箱一个消息
 • 清空邮箱一个指定消息
 • 清空邮箱所有消息

来证明

 • receive 只会遍历邮箱一次;下一次遍历,是在受到新消息的时候
 • 遍历邮箱的时候,匹配到一个,立刻结束匹配的过程,不回继续进行
 • 不加after语句的话,receive 遍历邮箱完毕,如果没有匹配到,就会阻塞在receive这里;如果匹配到了,就会执行receive end后面的代码块;

第二个例子是实现消息先后顺序接受的实现,即:
只能处理消息'a'后,才能开始处理消息'b';
如果消息'b'先到,那么不会处理

第三个例子是实现消息的优先级的接受,来自
《learn you some erlang for great good》

例子1:

%%%-------------------------------------------------------------------
%%% @author mohe
%%% @copyright (C) 2016, <COMPANY>
%%% @doc
%%%
%%% @end
%%% Created : 02. 九月 2016 下午3:07
%%%-------------------------------------------------------------------
-module(test).
-author("mohe").
%% API
-compile(export_all).
init() -> %%初始化
 Pid = spawn(fun() -> loop() end),
 register(test, Pid).
loop() -> %%主循环
 io:format("loop in"),
 receive
  ok ->
   io:format("receive ok,begin process"),
   io:format("receive ok,begin end"),
   loop();
  'flush' ->
   flush(),
   loop();
  {'flush', Msg} ->
   flush(Msg),
   loop();
  'flush_all' ->
   flush_all()
 end.
flush() -> %%清除一个消息
 receive
  Msg ->
   io:format("flush:~p", [Msg])
 after 0 ->
  ok
 end.
flush(Msg) -> %%清除一个指定消息
 receive
  Msg ->
   io:format("flush:~p", [Msg])
 after 0 ->
  ok
 end.
flush_all() ->  %%清除所有的消息
 receive
  Msg ->
   io:format("flush:~p", [Msg]),
   flush_all()
 after 0 ->
  ok
 end.

运行过程
<pre>
test:init(). //初始化
test!ok1. //发送'ok1'消息
test!ok2. //发送'ok2'消息
test!ok3. //发送'ok3'消息
test!ok1. //发送'ok1'消息
erlang:process_info(whereis(test),messages). //查看邮箱结果,结果为:{messages,[ok1,ok2,ok3,ok1]}
//清空邮箱一个消息
test!flush.
erlang:process_info(whereis(test),messages). //查看邮箱结果,结果为:{messages,[ok2,ok3,ok1]},
证明邮箱消息顺序是按序到达的

// 清空邮箱指定消息
test!ok1. //发送'ok1'消息
erlang:process_info(whereis(test),messages).

{messages,[ok2,ok3,ok1,ok1]}
test!{flush,'ok1'}.
erlang:process_info(whereis(test),messages).
{messages,[ok2,ok3,ok1]
说明只会遇到匹配成功后,立刻停止匹配过程,
因为匹配前有两个'ok1',匹配后,还剩下一个'ok1'
</pre>

例子2

receive
 'a' ->
  io:format("receive and process msg:~")
  receive
    'b' ->
     io:format("receive and process msg:~")
  end
end.

例子3

-module(multiproc).
important() ->
receive
{Priority, Message} when Priority > 10 ->
[Message | important()]
after 0 ->
normal()
end.
 
normal() ->
receive
{_, Message} ->
[Message | normal()]
after 0 ->
[]
end.

推荐阅读更多精彩内容

 • Spring Cloud为开发人员提供了快速构建分布式系统中一些常见模式的工具(例如配置管理,服务发现,断路器,智...
  卡卡罗2017阅读 131,195评论 18 138
 • Android 自定义View的各种姿势1 Activity的显示之ViewRootImpl详解 Activity...
  passiontim阅读 166,685评论 24 703
 • 世界是并行的,Erlang程序反应了我们思考和交流的方式,人作为个体通过发送消息进行交流,如果有人死亡,其他人会注...
  abel_cao阅读 2,380评论 1 4
 • 今天是周日,昨天和今天发生的两件小事让槽点君突然想上来更新一下,关于个人发展战略最新版本的一个雏形想法。 两件小事...
  槽点君Ezra阅读 107评论 1 1
 • 徐志摩不是好老公?那是对于张幼仪。 而对于陆小曼,他满足我对于好男人的所有想象。 不信?来看看…… 01.先看颜值...
  淡一典阅读 2,301评论 17 44
 • 2017年6月22日。夏至过去的第一天,梅雨紧随其后。窗外淅淅沥沥的下着小雨,梅雨季节的上海陷进一片雾气朦胧之中。...
  披着羽毛的猪阅读 643评论 3 16