View的滑动冲突

96
tome869535144
0.2 2018.12.19 17:51 字数 76

常见的滑动冲突场景

1,外部滑动方向和内部滑动方向不一致.
2,外部滑动方向和内部滑动方向一致.
3,上面两种情况的嵌套.

参考:
https://www.jianshu.com/p/057832528bdd
https://blog.csdn.net/yancychas/article/details/78306720
https://www.jianshu.com/p/2b038cd9ac14

日记本
Web note ad 1