springmvc3.2版本的跨域处理

添加两个依赖

 <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.thetransactioncompany/cors-filter -->
    <dependency>
      <groupId>com.thetransactioncompany</groupId>
      <artifactId>cors-filter</artifactId>
      <version>2.5</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.thetransactioncompany</groupId>
      <artifactId>java-property-utils</artifactId>
      <version>1.9.1</version>
    </dependency>

在web.xml中配置

 <filter>
    <filter-name>CORS</filter-name>
    <filter-class>com.thetransactioncompany.cors.CORSFilter</filter-class>
    <init-param>
      <param-name>cors.allowGenericHttpRequests</param-name>
      <param-value>true</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>cors.allowOrigin</param-name>
      <param-value>*</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>cors.allowSubdomains</param-name>
      <param-value>true</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>cors.supportedMethods</param-name>
      <param-value>GET, POST, HEAD, PUT, DELETE</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>cors.supportedHeaders</param-name>
      <param-value>*</param-value>
    </init-param>
  </filter>

推荐阅读更多精彩内容

 • Spring Cloud为开发人员提供了快速构建分布式系统中一些常见模式的工具(例如配置管理,服务发现,断路器,智...
  卡卡罗2017阅读 123,294评论 18 134
 • 本章聊一聊ServletContext 3.0规范中定义的注解以及在web应用中使用的框架和库的可插拔性的提升。 ...
  Lucky_Micky阅读 5,106评论 0 3
 • 题记: 人生是一场漫长的旅程,少不了朋友的陪伴。 现在我已经进入大学,成为一名大二的学生,回首过去,我发现我的每个...
  杰克是机长阅读 136评论 1 2
 • 书架上摆了近两个月的《秋》,从图书馆抱回来算起,已经近两个月,大抵我离馆里借书黑名单也不远了。 暑假里回了家,经过...
  8月伊始阅读 88评论 2 3
 • 孩子出现夜哭的原因除了不好的习惯原因之外,还有一些其他的原因导致出现夜哭现象,夜哭是最折磨父母的一种现象了。也破坏...
  美妈锦囊阅读 209评论 0 1
 • 昨天我们通过张爱玲的散文《流言》,看到了一个对人生的一切表现了强烈的好奇心、强烈的爱好而又善于享受人生乐趣的张爱玲...
  王素霞1阅读 129评论 0 0