2019.12.12

舞 会

xing xing hao ba xingxing hao ba

“行行好吧,行行好吧…

wan shang da du lang hai zud zdi nd li qi tao  晚上,大肚狼还坐在那里乞讨。

tian man man de an xid lai le  li da du lang bu yuan de di  天慢慢地暗下来了,离大肚狼不远的地 fang you yi jia hdo hud de wu ting zhe shi hou  ni hongdeng ka  方,有一家豪华的舞厅,这时候,霓虹灯开 -shi liang qi lai le  始亮起来了。

yi xie da ban de hua zhi zhao zhan de dong wu  cong da du lang  一些打扮得花枝招展的动物,从大肚狼 de mianqian zou guo  的面前走过。

031

ta men chuan de duo pido liang a  da du lang gan  “他们穿得多漂亮啊… ”大肚狼感叹

de shuo

地说。

zhe xie chuan de pido liang de dong wu  dou shi dao wu ting qu tioo  这些穿得漂亮的动物,都是到舞厅去跳

wu de

舞的。

hu ran  da du lang you dian er fenfen bu ping qi lai  忽然,大肚狼有点儿愤愤不平起来。

ren jia dao le wan shang dou qu xiangshou le  er wo hai  “人家到了晚上都去享受了,而我,还 zdi zhe gong zuo  在这里工作!”

da du lang yue xiang yue bu ping ta shou qi mao zi  lin qi  大肚狼越想越不平,他收起帽子,拎起

po xiang zi  xia ban le  shou tan le  破箱子:“下班了,收摊了!”

da du lang hui jia qu le  hui dao ta de po wu zi li  大肚狼回家去了,回到他的破屋子里。  tuo xid wo de gong zud fu  “脱下我的工作服… ”  da du lang ba shen shang de po yi fu dou tuo le xid ldi  大肚狼把身上的破衣服都脱了下来,

032

cong yi gui li zhdo chu le yi tao gan jing pido liang de xi zhuang huan  从衣柜里找出了一套干净、漂亮的西装换

shang

上。

wo ye you pido liang yi fu  “我也有漂亮衣服。”

da du lang zai jing zi qian zhdozhao  kan jian zi ji  fei chang

大肚狼在镜子前照照,看见自己,非常

man yi  满意。

da du lang a  ni ke bu ydo tai xido sa le  t

“  大肚狼啊,你可不要太潇洒了… ”他 dui zi ji shuo  对自己说。

da du lang ba yi zhi shou cha zdi ku zi kou dai li. hen you  大肚狼把一只手插在裤子口袋里,很有 feng du de chu men le

风度地出门了。

wo ye ydo qu le yi le  “我也要去乐一乐 ”

dang da du lang zou dao wu ting  qu shou pido chu mai pido de shi  当大肚狼走到舞厅,去售票处买票的时 hou yin qi le yi wei bo si mao xido jie de zhu yi  候,引起了一位波斯猫小姐的注意。

033

bo si mdo xido jie xiang  wa  zhe wei xian sheng zhen you feng  波斯猫小姐想:哇,这位先生真有风度

ta wei xido zhe dui da du lang shuo  huan ying guang lin

她微笑着对大肚狼说:“欢迎光临,您

qing jin  请进!”

du lang xin xiang wo zdi yao fan de shi hou  shei zhe me ke

大肚狼心想:我在要饭的时候,谁这么客

qi de gen wo shuo guo hud a  chuan zhe hao yi fu jiu shi shou ren zun  气地跟我说过话啊,穿着好衣服就是受人尊

ing

da du lang gang zuo xid bo si mao xido jie jiu lai le  大肚狼刚坐下,波斯猫小姐就来了:  qing wen xian sheng nin ydo dian er shen me  “请问先生,您要点儿什么?”  ydo dian er shen me  “要点儿什么 da du lang zhi zhi wu wu de

shuo  ng .ldi yi bei bai ko  说,“嗯,来一杯白开水吧。”  大肚狼支支吾吾地  shui ba

bo si mao xido jie xin xiang kan qi lai  波斯猫小姐心里想:看起来,他一定很  ta yi ding hen

034

you qian  lian yin lido dou he ni le zhi he bdi kai shui  有钱,连饮料都喝腻了,只喝白开水…

yi hui er  bo si mao xido jie song lai le bai kai shui  一会儿,波斯猫小姐送来了白开水。

xian sheng nin bu qing wo tido ge wu ma  bo si mao

“先生,您不请我跳个舞吗?”波斯猫

xido jie shuo

小姐说。

hao de  d《dulongshuo《  wo qing  “啊?哦,好的,” 大肚狼说,“我请

ni tido wu  你跳舞。”

da du lang kai shi he bo si mao xido jie tido wu le  大肚狼开始和波斯猫小姐跳舞了。

xian sheng nin de wu tido de hao xiang bu tai hao  “先生,您的舞跳得好像不太好啊。

bo si mao xido jie shuo

波斯猫小姐说。

yin wei mang wo hen shao tido wu de"  “是啊,因为忙,我很少跳舞的。

hu ran  bo si mao jido qi ldi  ai yo  nin cai wo de  忽然,波斯猫叫起来:“哎哟,您踩我的

jido le

脚了!”

035

dui bu qi dui bu qi

“对不起,对不起。”

mei guan xi  xian sheng nin yi ding you hen duo qian ba“  没关系。先生,您一定有很多钱吧?”

da du lang shuo  a  mei qian mei qian  大肚狼说:“啊,没钱,没钱。”

zhenzheng you qian de ren  zong shi bu chui niu  nin zuo shen  “真正有钱的人,总是不吹牛。您做什

me gong zud a  么工作啊?”

xido sheng yi  xido sheng yi,  “小生意,小生意。

shen me xido sheng yi a  bo si mao jin ding zhe wen  “什么小生意啊?”波斯猫紧钉着问。

zhe ge  da du lang zhi zhi wu wu de shuo  “啊,这  ”大肚狼支支吾吾地说,

shi zud zdi nd han ji sheng gian ju ldi le  也就是坐在那里,喊几声,钱就来了。”

zhe shi hou bo si mao you  ai yo ai yo  de jido qi  这时候,波斯猫又“哎哟哎哟”地叫起  lai yuan lai shi da du lang you cai le ta de jido  来,原来是大肚狼又踩了她的脚。

dui bu  dui bu qi  da du lang gan jin shuo  “对不起,对不起,”大肚狼赶紧说,

037

wo ydo hui jia le  “这个 我要回家了。”

nd wo song nin hui jia ba  bo si mao xido jie shuo  “那我送您回家吧。”波斯猫小姐说。

bu yong bu yong  zdi jian zdi jian  da du lang lian lion  “不用不用,再见再见。”大肚狼连连 bai shou gan jin tao zou  摆手,赶紧逃走。

zdi xid lou de shi hou da du lang xin xiang tian na  在下楼的时候,大肚狼心里想:天哪,再  bu zou wo ke ydo lou xian er le  不走,我可要露馅儿了…

gang zou dao wu ting men kou zhi jian bo si mao xido jie yi jing  刚走到舞厅门口,只见波斯猫小姐已经  deng zai nd li  等在那里。

"exian sheng wo lai song nin hui jia  先生,我来送您回家。”她说。  ta shuo  zhe ge zhe ge  “这个,这 你别送我了,我不回  wo hdi yoo jia ban ne  ni bie song wo le  wo bu hu  家,我还要加班呢。”大肚狼慌张地说。  da du lang huang zhang de shuo  mei guon xi nd wo pei nin jia ban hao le  “没关系,那我陪您加班好了。”波斯

bo si

038

mao xido jie jian ding de shuo  猫小姐坚定地说。

da du lang ji de man tou da han zui hou  ta yi dud jido  大肚狼急得满头大汗,最后,他一跺脚,

shuo  hao ba  ru guo ni yi ding ydo pei wo  nd wo qu huan  说:“好吧,如果你一定要陪我,那我去换 yi tao yi  fu jiu lai  一套衣服,就来。”

da du lang fei kudi de pdo hui jia huan shang le ta de  nd  大肚狼飞快地跑回家,换上了他的那

tao you zang you po lan de  gong zuo fu  dang ta chu lai de shi  套又脏又破烂的“工作服”,当他出来的时 hou jiu xidnghuan le yi ge ren shi de deng ta pao dao bo si mao  候,就像换了一个人似的。等他跑到波斯猫 xido jie midnqian  ta ye mei you ren chu ta lai  小姐面前,她也没有认出他来。

da du lang zou shang qu wen  xido jie  ni zai zhe li gan  大肚狼走上去问:“小姐,你在这里干 shen me

什么?”

bo si mao xido jie yi kan shi ge jido hua zi zdi wen ta bai le  波斯猫小姐一看是个叫花子在问她,白了  ta yi yan  他一眼。

guan ni shen me shi  qu qu qu  “关你什么事?去去去!”

da du lang xiang  kan kan  wo huan le yi fu ta  大肚狼想:看看,我换了衣服,她就不 ren shi wo le zhen shi zhi ren yi fu bu ren ren a  认识我了,真是只认衣服不认人啊。

ta ye mei hao qi er de dui bo si mao shuo  qing rang ki  他也没好气儿地对波斯猫说:“请让开 yi dian er wo ydo zuo sheng yi le

一点儿,我要做生意了。”

da du lang ba po mao zi zhai xid ldi fang zai di shang kai shi  大肚狼把破帽子摘下来,放在地上,开始 le ta de lao hang dang  了他的老行 当:

xing xing hao ba  xing xing hao ba  “行行好吧,行行好吧…

bo si mao xido jie hai zhan zai nd li dongzhang xi wang xidn rar  波斯猫小姐还站在那里东张西望,显然  shi hdi zai deng gang cai nd ge chuan xi zhuang de da du lang ne  是还在等刚才那个穿西装的大肚狼呢  xido jie qing ni zi xi kan kan wo shi shei  小姐,请你仔细看看我是谁。”  bo si mdo zhuan guo lidn xi yi kan  波斯猫转过脸,仔细看,大吃一惊:  da chi yi jing

040

a gang cai nd wei hen you feng du de xian sheng jiu shi ni  “啊?刚才那位很有风度的先生就是你?”

mei cuo  jiu shi wo  zhi bu guo wo huan le yi fu  “没错,就是我。只不过我换了衣服。 xian zdi ni hai pei wo jia ban ma  现在你还陪我加班吗?”

bo si mao xido jie you qi you xiu  波斯猫小姐又气又羞。

chou ydo fan de  zuo meng  臭要饭的,做梦!”

ta wu zhe lian pao kai le

她捂着脸跑开了。

kan zhe bo si mdo yuan qu de bei ying  da du lang yuo yoo  看着波斯猫远去的背影,大肚狼摇摇

tou  zi yan zi yu de shuo  ai  bei ren kan bu wo  头,自言自语地说:“唉,被人看不起,我

yi jing xi guan le  sui ran wo xin ye ting nan gud de dan  已经习惯了… 虽然我心里也挺难过的,但  wo hai shi ydo jian qidng de huo xid qu  是,我还是要坚强地活下去。”  da du lang aing ging sang zi  大肚狼清清嗓子,又喊起来:  you han qi lai

xing xing hao ba xing xing hdo ba  “行行好吧,行行好吧… ”

推荐阅读更多精彩内容

 • wo bu shi sha gua 6.我不是傻瓜 mao tou ying xian sheng yi zhi ...
  钟小飒阅读 61评论 0 0
 • CTOULIXIANJI jin ldi chengbao de shou ru hen shdo liang w...
  钟小飒阅读 27评论 0 0
 • 无聊的好天气 2月22日 星期 zhen shi mei mido de yi tian ya tai yang...
  钟小飒阅读 22评论 0 0
 • di shi er zhang u zi nan jue ba er shi ge jiang jun ya b...
  钟小飒阅读 87评论 0 0
 • xi li hu lu xian ji 唏哩呼噜历险记 xi li hu lu shi shei 唏哩呼噜是谁 y...
  钟小飒阅读 21评论 0 0