Java数组去重问题

方法一:

使用两个标志位进行标定去重。此方法无需使用任何容器,也不需要另外开辟数组空间,推荐使用,但丢失了数组元素之间的位置信息。
 • 先对数组进行排序;
 • 初始化两个标志位p、q对排好序的数组进行遍历
  假设数组array排完序之后结果为1 2 2 2 3 4 4 5。
  (具体分析内容有时间再码...)
public static void solution(int[] array){
    //先排序
    Arrays.sort(array);
    //然后用两个标志位进行标定去重
    int p=0,q=0;
    for(int i = 0; i < array.length-1; ++i){
      if(array[i] != array[i + 1]){
        if(p < q){
          array[p+1] = array[q+1];
          p++;q++;
        }else{
          p = i + 1;
        }
      }else{
        q = i + 1;
      }
    }
    //将去重之后的数组输出
    for(int i = 0; i <= p; ++i){
      System.out.print(array[i] + " ");
    }
    System.out.println("length = " + (p+1));
  }

方法二:

使用Java中的Set容器进行去重。使用方便,但依赖Set容器。

不用事先排好序,利用Set容器中元素不能重复的特性,但也丢失了数组元素之间的位置信息。

    Set set = new HashSet<>();
    for(int i = 0; i < array.length; ++i){
      set.add(array[i]);
    }
    //将不重复的元素返回给原始数组
    int m = 0;
    for(Iterator iterator = set.iterator(); iterator.hasNext();){
      array[m] = (int)iterator.next();
      m++;
    }
    //输出查看结果
    for(int j = 0; j < set.size(); ++j){
      System.out.print(array[j] + " ");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("length = " + set.size());

方法三:

使用Java中的List容器进行去重。使用方便,但依赖List容器。

也不用事先排好序,可用contains方法判断list中有无这个元素,无则add进去,有则跳过,这样可以保留原始数组元素之间的相对位置信息。

    List list = new ArrayList<>();
    for(int i = 0; i < array.length; ++i){
      if(!list.contains(array[i]))
        list.add(array[i]);
    }
    //将不重复的元素返回给原始数组
    for(int i = 0; i < list.size(); ++i){
      array[i] = (int)list.get(i);
    }
    //输出查看结果
    for(int i = 0; i < list.size(); ++i){
      System.out.print(array[i] + " ");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("length = " + list.size());

欢迎探讨~

推荐阅读更多精彩内容