FreeCodeCamp记录1

287、我们会传递给你一个包含两个数字的数组。返回这两个数字和它们之间所有数字的和。最小的数字并非总在最前面。


function sumAll(arr) 

{

  var min = Math.min(arr[0],arr[1]);

  var max = Math.max(arr[0],arr[1]);

  var newArr = [];

  for(var i=0;i<=max-min;i++){

  newArr[i] = min+i;

}

return newArr.reduce(function(a,b){return a+b;});

}

function sumAll(arr)

{

    var sum = (arr[1]+arr[0])*(Math.abs(arr[1]-arr[0])+1)/2;

   return sum;

}


我的方法:

function sumAll(arr) {

var max=Math.max(arr[0],arr[1]);

var min=Math.min(arr[0],arr[1]);

var sum=0;

for(var i=min;i<=max;i++)

{

sum+=i;

}

return sum;

}


检验结果:


结果

推荐阅读更多精彩内容