Java 描述数据结构之链表的增删改查

链表是一种常见的基础数据结构,它是一种线性表,但在内存中它并不是顺序存储的,它是以链式进行存储的,每一个节点里存放的是下一个节点的“指针”。在Java中的数据分为引用数据类型和基础数据类型,在Java中不存在指针的概念,但是对于链表而言的指针,指的就是引用数据类型的地址。

链表和数组都是线性的数据结构,对于数组而言其长度是固定的,由于在内存中其是连续的,因此更适合做查找与遍历,而链表在内存中是并不是顺序存储的,但是由于其是通过“指针”构成的,因此在插入、删除时比较数组更为的方便。

下面的代码通过内部类并结合递归的方式来实现了一个简单的用Java语言描述的链表的数据结构。

首先来看一下,链表数据结构的定义,代码如下:

class NodeManager {
  private Node root;   // 根节点
  private int currentIndex = 0;  // 节点的序号,每次操作从0开始
  
  public void add(int data) {}
  public void delNode(int data) {}
  
  public void print() {}
  
  public boolean findNode(int data) {}
  
  public boolean updateNode(int oldData, int newData) {}
  
  // 向索引之前插入
  public void insert(int index, int data) {}
  
  // 谁拥有数据,谁提供方法
  class Node {
    private int data;
    private Node next; // 把当前类型作为属性
    
    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
    
    public void setData(int data) {
      this.data = data;
    }
    
    public int getData() {
      return data;
    }
    
    // 添加节点
    public void addNode(int data) {}
    
    // 删除节点
    public void delNode(int data) {}
    
    // 输出所有节点
    public void printNode() {}
    
    // 查找节点是否存在
    public boolean findNode(int data) {}
    
    // 修改节点
    public boolean updateNode(int oldData, int newData) {}
    
    // 插入节点
    public void insertNode(int index, int data) {}
  }
}

对于链表的定义来说,NodeManager类是用来管理链表操作的,而成员内部类Node是用于提供链表数据与链式结构的。对于类的使用者来说,并不直接访问数据,因此操作的是NodeManager类,而内部类Node提供了真正的数据管理,因此Node类需要提供真正的数据操作方法,对于NodeManager类中也需要提供一套由外部来操作链表的方法。因此,在NodeManager类和Node类中都提供了看似相同的方法,但实际的意义并不相同。

下面来查看NodeManager类和Node类中的add()方法,代码如下:

public void add(int data) {
  if ( root == null ) {
    root = new Node(data);
  } else {
    root.addNode(data);
  }
}

// 添加节点
public void addNode(int data) {
  if ( this.next == null ) {
    this.next = new Node(data);
  } else {
    this.next.addNode(data);
  }
}

代码中上面的方法是NodeManager类中的方法,而下面的方法是Node类中的方法。

在Manager类中提供了一个root的成员变量,它用于管理链表的头节点,因此在添加节点时,会先判断root是否为空,如果为空则直接将节点由root来进行保存,如果root不为空,则通过Node类中的addNode()方法来进行添加,添加到思路是找到当前链表的最后一个节点,并将新添加到节点赋值给最后一个节点的next成员变量中。

对于链表的其他操作也是相同的思路,关于链表增删改查和输出的完整代码如下:

class NodeManager {
  private Node root;   // 根节点
  private int currentIndex = 0;  // 节点的序号,每次操作从0开始
  
  public void add(int data) {
    if ( root == null ) {
      root = new Node(data);
    } else {
      root.addNode(data);
    }
  }
  public void delNode(int data) {
    if ( root == null ) return ;
    if ( root.getData() == data ) {
      Node tmp = root;
      root = root.next;
      tmp = null;
    } else {
      root.delNode(data);
    }
  }
  
  public void print() {
    if ( root != null ) {
      System.out.print(root.getData() + " ");
      root.printNode();
      System.out.println();
    }
  }
  
  public boolean findNode(int data) {
    if ( root == null ) return false;
    if ( root.getData() == data ) {
      return true;
    } else {
      return root.findNode(data);
    }    
  }
  
  public boolean updateNode(int oldData, int newData) {
    if ( root == null ) return false;
    if ( root.getData() == oldData ) {
      root.setData(newData);
      return true;
    } else {
      return root.updateNode(oldData, newData);
    }
  }
  
  // 向索引之前插入
  public void insert(int index, int data) {
    if ( index < 0 ) return ;
    currentIndex = 0;
    if ( index == currentIndex ) {
      Node newNode = new Node(data);
      newNode.next = root;
      root = newNode;
    } else {
      root.insertNode(index, data);
    }
  }
  
  // 谁拥有数据,谁提供方法
  class Node {
    private int data;
    private Node next; // 把当前类型作为属性
    
    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
    
    public void setData(int data) {
      this.data = data;
    }
    
    public int getData() {
      return data;
    }
    
    // 添加节点
    public void addNode(int data) {
      if ( this.next == null ) {
        this.next = new Node(data);
      } else {
        this.next.addNode(data);
      }
    }
    
    // 删除节点
    public void delNode(int data) {
      if ( this.next != null ) {
        if ( this.next.getData() == data ) {
          Node tmp = this.next;
          this.next = this.next.next;
          tmp = null;
        } else {
          this.next.delNode(data);
        }
      }
    }
    
    // 输出所有节点
    public void printNode() {
      if ( this.next != null ) {
        System.out.print(this.next.getData() + " ");
        this.next.printNode();
      }
    }
    
    // 查找节点是否存在
    public boolean findNode(int data) {
      if ( this.next != null ) {
        if ( this.next.getData() == data ) {
          return true;
        } else {
          return this.next.findNode(data);
        }
      }
      
      return false;
    }
    
    // 修改节点
    public boolean updateNode(int oldData, int newData) {
      if ( this.next != null ) {
        if ( this.next.getData() == oldData ) {
          this.next.setData(newData);
          return true;
        } else {
          return this.next.updateNode(oldData, newData);
        }
      }
      return false;
    }
    
    // 插入节点
    public void insertNode(int index, int data) {
      currentIndex ++;
      if ( index == currentIndex ) {
        Node newNode = new Node(data);
        newNode.next = this.next;
        this.next = newNode;
      } else {
        this.next.insertNode(index, data);
      }
    }
  }
}

以上就是链表基本操作的完整代码,下面写一个调用的代码进行测试,代码如下:

public class LinkList {
  public static void main(String[] args) {
    NodeManager nm = new NodeManager();
    System.out.println("链表的添加(添加5、4、3、2、1)");
    nm.add(5);
    nm.add(4);
    nm.add(3);
    nm.add(2);
    nm.add(1);
    nm.print();
    System.out.println("链表的删除(删除3)");
    nm.delNode(3);
    nm.print();
    System.out.println("链表的查找(查找1)");
    System.out.println(nm.findNode(1));
    System.out.println("链表的查找(查找10)");
    System.out.println(nm.findNode(10));
    System.out.println("链表的更新(把1更新为10)");
    nm.updateNode(1, 10);
    nm.print();
    System.out.println("链表的插入(在第1个位置插入20)");
    nm.insert(1, 20);
    nm.print();
    System.out.println("链表的插入(在第0个位置插入30)");
    nm.insert(0, 30);
    nm.print();
  }
}

将代码编译、运行,结果如下图:


运行结果

对于Java中的集合类中用到了不少的数据结构的知识,等自己状态好的时候学习学习Java集合类的源码。我会努力做一个初级程序员!我的微信公众号:“码农UP2U”
我的公众号

推荐阅读更多精彩内容