LeetCode算法大挑战oneDay

给定一个整数数组和一个目标值,找出数组中和为目标值的两个数。
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

1.简单粗暴,时间复杂度什么的都不要考虑

var twoSum = function(nums, target) {
  var newArr = [];
  for(let i = 0; i<nums.length; i++){
    for(let j = i+1; j<nums.length; j++){
       if(nums[i] + nums[j] === target){
         newArr.push(i,j);
       }
    }
  }
  return newArr;
}

2.排序,先将数组排序,将数组从前向后排序,时间复杂度(nlogn)

while(nums[i] + nums[j] != target){
    if(nums[i] + nums[j] > target){
      j--;
    }else{
      i++;
    }
  }

完整代码

var twoSum = function(nums, target) {
  var temp = nums.slice(0);
  nums = nums.sort(function(a,b){return a-b;});
  var i = 0;
  var j = nums.length - 1;
  while(nums[i] + nums[j] != target){
    if(nums[i] + nums[j] > target){
      j--;
    }else{
      i++;
    }
  }
  console.log(i);
  console.log(j);
  i = temp.indexOf(nums[i]);
  console.log(i);
  j = temp.lastIndexOf(nums[j]);
  var index = new Array(i, j);
  console.log(temp);
  console.log(nums);
  console.log(index);
  index = index.sort(function(a,b){return a-b;});
  return index;
};

3.终极版,,,采用数组下标。

var twoSum = function(nums, target) {
  var temp = [];
  for (var i = 0; i < nums.length; i++) {
    var cur = nums[i];
    if (temp[target - cur] !== undefined) {
      return [temp[target - cur], i];
    }
    temp[cur] = i;
  }
  return [];
};

推荐阅读更多精彩内容