C#开发微信门户及应用(23)-微信小店商品管理接口的封装和测试

字数 1494阅读 224

在上篇《C#开发微信门户及应用(22)-微信小店的开发和使用》里面介绍了一些微信小店的基础知识,以及对应的对象模型,本篇继续微信小店的主题,介绍其中API接口的封装和测试使用。微信小店的相关对象模型,基本上包括了常规的商品、商品分组、货架、库存、订单这些模型,还有商品分类,商品分类属性、商品分类SKU、快递邮寄模板、图片管理等功能。本文介绍的接口封装也就是基于这些内容进行的,并针对接口的实现进行测试和使用。

1、商品管理接口的定义

前面文章介绍了微信小店的对象模型,如下所示。这个图形基本上覆盖了微信小店的相关对象,并介绍了它们之间的关系了。
我们从基础的商品信息管理入手,我们知道,商品接口包含了增加、修改、查询、删除等接口,如下所示。商品信息是所有微店的基础,因此对它的管理操作,我们需要更加清晰和完善。
综上所述的功能,我们可以定义好微信商品的接口如下所示。
#region 商品信息
/// <summary>
/// 创建商品
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="merchantJson">商品对象</param>
/// <returns></returns>
AddMerchantResult AddMerchant(string accessToken, MerchantJson merchantJson);

/// <summary>
/// 删除商品
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="productId">商品ID</param>
/// <returns></returns>
CommonResult DeleteMerchant(string accessToken, string productId);

/// <summary>
/// 修改商品
/// product_id表示要更新的商品的ID,其他字段说明请参考增加商品接口。
/// 从未上架的商品所有信息均可修改,否则商品的名称(name)、商品分类(category)、商品属性(property)这三个字段不可修改。
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="merchantJson">修改商品的信息</param>
/// <returns></returns>
CommonResult UpdateMerchant(string accessToken, MerchantJson merchantJson);

/// <summary>
/// 根据ID查询商品信息,如果成功返回MerchantJson信息,否则返回null
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="productId">商品的Id</param>
/// <returns></returns>
MerchantJson GetMerchant(string accessToken, string productId);

/// <summary>
/// 获取指定状态的所有商品
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="status">商品状态(0-全部, 1-上架, 2-下架)</param>
/// <returns></returns>
List<MerchantJson> GetMerchantByStatus(string accessToken, int status);

/// <summary>
/// 商品上下架
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="status">商品上下架标识(0-下架, 1-上架)</param>
/// <returns></returns>
CommonResult UpdateMerchantStatus(string accessToken, string productId, int status); 

#endregion

当然,微信的商品还包含了分类、分类属性、分类SKU的基础管理,因此商品管理还需要增加这个内容它们的功能接口定义如下所示。通过下面的接口,我们就很容易实现商品分类(不是商品分组)、SKU信息、和分类属性等信息的获取操作了。

#region 商品分类及属性
/// <summary>
/// 获取指定分类的所有子分类
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="cateId">大分类ID(根节点分类id为1)</param>
/// <returns></returns>
List<SubCategory> GetSub(string accessToken, int cate_id);

/// <summary>
/// 获取指定子分类的所有SKU
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="cateId">商品子分类ID</param>
/// <returns></returns>
List<SubCategorySku> GetSku(string accessToken, int cate_id);

/// <summary>
/// 获取指定分类的所有属性
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="cateId">分类ID</param>
/// <returns></returns>
List<SubCategoryProperty> GetProperty(string accessToken, int cate_id); 

#endregion

2、商品管理接口的实现

上面的接口定义了对应商品的接口。

对于接口的实现,我们一般都是根据官方网站的接口说明,提交到那个URL,并且是POST那些数据,然后整理成一个常规的处理方式,获得结果并转换为对应的对象即可,如添加商品操作的实现代码如下所示。

/// <summary>
/// 创建商品
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="merchantJson">商品对象</param>
/// <returns></returns>
public AddMerchantResult AddMerchant(string accessToken, MerchantJson merchantJson)
{
  var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/merchant/create?access_token={0}", accessToken);
  string postData = merchantJson.ToJson();

  return JsonHelper<AddMerchantResult>.ConvertJson(url, postData);

而返回结果,这是定义一个对象来获得添加商品的ID等内容,如下所示。

/// <summary>
/// 创建商品信息的返回结果
/// </summary>
public class AddMerchantResult : ErrorJsonResult
{
  /// <summary>
  /// 商品ID
  /// </summary>
  public string product_id { get; set; }
}

而基类这是常规的响应内容

/// <summary>
/// 微信返回Json结果的错误数据
/// </summary>
public class ErrorJsonResult 
{
  /// <summary>
  /// 返回代码
  /// </summary>
  public ReturnCode errcode { get; set; }

  /// <summary>
  /// 错误消息
  /// </summary>
  public string errmsg { get; set; }
}

通过这些对象的定义,添加商品后,我们就知道操作是否成功,如果添加成功,返回了一个刚刚创建的ID给我们使用,我们可以进行查询具体的商品信息或者进行修改、删除等操作的。

而对商品信息的修改或者删除的操作,都是返回一个是否成功的记录就可以了,因此我们定义了一个统一的回应对象CommonResult。商品修改、删除的接口实现代码如下所示。

由于代码我都进行高度的完善和整理,对于各种处理的代码都相对比较容易理解的了。

/// <summary>
/// 删除商品
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="productId">商品ID</param>
/// <returns></returns>
public CommonResult DeleteMerchant(string accessToken, string productId)
{
  var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/merchant/del?access_token={0}", accessToken);
  var data = new
  {
    product_id = productId
  };
  string postData = data.ToJson();

  return Helper.GetExecuteResult(url, postData);
}

/// <summary>
/// 修改商品
/// product_id表示要更新的商品的ID,其他字段说明请参考增加商品接口。
/// 从未上架的商品所有信息均可修改,否则商品的名称(name)、商品分类(category)、商品属性(property)这三个字段不可修改。
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="merchantJson">修改商品的信息</param>
/// <returns></returns>
public CommonResult UpdateMerchant(string accessToken, MerchantJson merchantJson)
{
  var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/merchant/update?access_token={0}", accessToken);
  string postData = merchantJson.ToJson();

  return Helper.GetExecuteResult(url, postData);
}

为了获取商品的详细信息,我们需要定义一个商品的实体对象,以便我们把获取到的信息转换为实体类信息,方便使用和处理。
商品的信息,包含了不少细小定义的类,他们构成了商品的各个部分的内容,主体的实体类信息如下所示。定义好相对比较复杂的商品信息实体后,我们就可以通过对象进行处理了。
获取商品详细信息的实现代码如下所示。

/// <summary>
/// 根据ID查询商品信息,如果成功返回MerchantJson信息,否则返回null
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="productId">商品的Id</param>
/// <returns></returns>
public MerchantJson GetMerchant(string accessToken, string productId)
{
  var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/merchant/get?access_token={0}", accessToken);
  var data = new
  {
    product_id = productId
  };
  string postData = data.ToJson();

  MerchantJson merchant = null;
  GetMerchantResult result = JsonHelper<GetMerchantResult>.ConvertJson(url, postData);
  if (result != null)
  {
    merchant = result.product_info;
  }
  return merchant;
}

虽然商品的实体信息很复杂,但是一旦我们定义好,我们就很容易对结果进行转换并处理了,上面的代码并不是很难理解,主要就是提交数据后,对数据进行转换而已。

当然,我们还可以获取不同状态的商品列表内容,如下代码所示。

/// <summary>
/// 获取指定状态的所有商品
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="status">商品状态(0-全部, 1-上架, 2-下架)</param>
/// <returns></returns>
public List<MerchantJson> GetMerchantByStatus(string accessToken, int status)
{
  var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/merchant/getbystatus?access_token={0}", accessToken);
  var data = new
  {
    status = status
  };
  string postData = data.ToJson();

  List<MerchantJson> list = new List<MerchantJson>();
  GetMerchantByStatus result = JsonHelper<GetMerchantByStatus>.ConvertJson(url, postData);
  if (result != null)
  {
    list = result.products_info;
  }
  return list;
}

我们添加商品的时候,商品的分类信息、分类属性、分类SKU信息也都是很重要的内容,我们需要指定对应商品分类才能添加到微信小店里面。

获取商品分类的操作实现代码如下所示。

/// <summary>
/// 获取指定分类的所有子分类
/// </summary>
/// <param name="accessToken">调用接口凭证</param>
/// <param name="cateId">大分类ID(根节点分类id为1)</param>
/// <returns></returns>
public List<SubCategory> GetSub(string accessToken, int cate_id)
{
  var url = string.Format("https://api.weixin.qq.com/merchant/category/getsub?access_token={0}", accessToken);
  var data = new
  {
    cate_id = cate_id
  };
  string postData = data.ToJson();

  List<SubCategory> list = new List<SubCategory>();
  GetSubResult result = JsonHelper<GetSubResult>.ConvertJson(url, postData);
  if(result != null)
  {
    list = result.cate_list;
  }
  return list;
}

3、商品管理接口的测试

为了验证我们开发的接口,我们需要增加一个测试项目,方便对我们编写的API进行测试,测试完全成功后,我们才能正式在项目中使用。
我为了方便,创建了一个Winform项目,分别对各个接口进行测试。本篇主要介绍商品管理方面的接口,因此下面主要介绍其中商品管理部分的接口测试代码,以及对应的结果。
其中商品常规管理的接口测试代码如下所示。

private void btnMerchant_Click(object sender, EventArgs e)
{
  //商品管理
  IMerchantApi api = new MerchantApi();

  //获取所有商品信息
  Console.WriteLine("获取所有商品信息");
  List<MerchantJson> list = api.GetMerchantByStatus(token, 0);
  foreach(MerchantJson json in list)
  {
    Console.WriteLine(json.ToJson());
    Console.WriteLine();
  }

  //更新商品状态
  Console.WriteLine("更新商品状态");
  foreach (MerchantJson json in list)
  {
    CommonResult result = api.UpdateMerchantStatus(token, json.product_id, 1);
    Console.WriteLine("商品ID:{0},商品名称:{1}, 操作:{2}", 
      json.product_id, json.product_base.name, result.Success ? "成功" : "失败");
  }

  Thread.Sleep(1000);
  //根据商品ID获取商品信息
  Console.WriteLine("根据商品ID获取商品信息");
  foreach (MerchantJson json in list)
  {
    MerchantJson getJson = api.GetMerchant(token, json.product_id);
    if(json != null)
    {
      Console.WriteLine("商品ID:{0},商品名称:{1}", getJson.product_id, getJson.product_base.name);
    }
  }
}

测试后结果如下所示(就是返回我微店铺里面的商品信息),一切正常。

返回的商品Json数据如下所示:

{
 "product_id": "pSiLnt6FYDuFtrRRPMlkdKbye-rE",
 "product_base": {
  "category_id": [
   "537103312"
  ],
  "property": [
   {
    "id": "类型",
    "vid": "软件产品设计"
   }
  ],
  "name": "代码生成工具Database2Sharp",
  "sku_info": [],
  "main_img": "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/mLqH9gr11Gyb2sgiaelcsxYtQENGePp0Rb3AZKbjkicnKTUNBrEdo7Dyic97ar46SoAfKRB5x2R94bDUdNpgqiaZzA/0",
  "img": [
   "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/mLqH9gr11Gyb2sgiaelcsxYtQENGePp0RiaheJmVXm7tbvTYUQV7OF3DgfGiaQVMh3WbeEcGDOQQiajQXGKK9tfoeA/0"
  ],
  "detail": [],
  "buy_limit": 0,
  "detail_html": ""
 },
 "sku_list": [
  {
   "sku_id": "",
   "ori_price": 100000,
   "price": 50000,
   "icon_url": "",
   "quantity": 1100,
   "product_code": ""
  }
 ],
 "attrext": {
  "location": {
   "country": "中国",
   "province": "广东",
   "city": "广州",
   "address": ""
  },
  "isPostFree": 1,
  "isHasReceipt": 0,
  "isUnderGuaranty": 0,
  "isSupportReplace": 0
 },
 "delivery_info": {
  "delivery_type": 0,
  "template_id": 175807970,
  "express": [
   {
    "id": 10000027,
    "price": 0
   },
   {
    "id": 10000028,
    "price": 0
   },
   {
    "id": 10000029,
    "price": 0
   }
  ]
 },
 "status": 1
}

测试的部分结果输出如下所示。另外,“商品维护管理”的功能测试主要就是测试商品的增加、修改、删除操作,具体代码如下所示。

private void btnMerchantEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
  IMerchantApi api = new MerchantApi();
  string img1 = "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl2iccsvYbHvnphkyGtnvjD3ulEKogfsiaua49pvLfUS8Ym0GSYjViaLic0FD3vN0V8PILcibEGb2fPfEOmw/0";
  string img2 = "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl2iccsvYbHvnphkyGtnvjD3ul1UcLcwxrFdwTKYhH9Q5YZoCfX4Ncx655ZK6ibnlibCCErbKQtReySaVA/0";
  string img3 = "http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl28bJj62XgfHPibY3ORKicN1oJ4CcoIr4BMbfA8LqyyjzOZzqrOGz3f5KWq1QGP3fo6TOTSYD3TBQjuw/0";

  //商品增删改处理
  MerchantJson merchant = new MerchantJson();
  merchant.product_base = new Merchant_base();
  merchant.product_base.name = "测试产品";
  merchant.product_base.category_id.Add("537074298");
  merchant.product_base.img = new List<string>() { img1, img2, img3 };
  merchant.product_base.main_img = img1;
  merchant.product_base.detail.AddRange(new List<MerchantDetail>() {
      new MerchantDetail()
      {
        text = "test first"
      },
      new MerchantDetail()
      {
        img = img2
      }, new MerchantDetail()
      {
        text = "test again"
      }
  });
  merchant.product_base.property.AddRange(new List<MerchantProperty>(){
    new MerchantProperty
    {
      id= "1075741879",
      vid="1079749967"
    },
    new MerchantProperty{
      id= "1075754127",
      vid= "1079795198"
    },
    new MerchantProperty(){
      id= "1075777334",
      vid= "1079837440"
    }
  });
  merchant.product_base.sku_info.AddRange(new List<MerchantSku>(){
    new MerchantSku{
      id= "1075741873",
      vid = new List<string>() {
        "1079742386",
        "1079742363"
      }
    }
  });
  merchant.product_base.buy_limit = 10;
  //merchant.product_base.detail_html = "<div class=\"item_pic_wrp\" style=\"margin-bottom:8px;font-size:0;\"><img class=\"item_pic\" style=\"width:100%;\" alt=\"\" src=\"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl2iccsvYbHvnphkyGtnvjD3ulEKogfsiaua49pvLfUS8Ym0GSYjViaLic0FD3vN0V8PILcibEGb2fPfEOmw/0\" ></div><p style=\"margin-bottom:11px;margin-top:11px;\">test</p><div class=\"item_pic_wrp\" style=\"margin-bottom:8px;font-size:0;\"><img class=\"item_pic\" style=\"width:100%;\" alt=\"\" src=\"http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl2iccsvYbHvnphkyGtnvjD3ul1UcLcwxrFdwTKYhH9Q5YZoCfX4Ncx655ZK6ibnlibCCErbKQtReySaVA/0\" ></div><p style=\"margin-bottom:11px;margin-top:11px;\">test again</p>";
  merchant.sku_list.AddRange(new List<MerchantSku_list>()
  {
    new MerchantSku_list(){
    sku_id="1075741873:1079742386",
    price=30,
    icon_url="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl2iccsvYbHvnphkyGtnvjD3ulEKogfsiaua49pvLfUS8Ym0GSYjViaLic0FD3vN0V8PILcibEGb2fPfEOmw/0",
    quantity=800,
    product_code="testing",
    ori_price=9000000
    },
    new MerchantSku_list(){
      sku_id="1075741873:1079742363",
      price=30,
      icon_url="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/4whpV1VZl28bJj62XgfHPibY3ORKicN1oJ4CcoIr4BMbfA8LqyyjzOZzqrOGz3f5KWq1QGP3fo6TOTSYD3TBQjuw/0",
      quantity=800,
      product_code="testingtesting",
      ori_price=9000000
    }
  });
  merchant.attrext = new MerchantAttrext()
  {
    location = new MerchantLocation()
    {
      country = "中国",
      province = "广东省",
      city = "广州市",
      address = "T.I.T创意园"
    },
    isPostFree = 0,
    isHasReceipt = 1,
    isUnderGuaranty = 0,
    isSupportReplace = 0
  };
  merchant.delivery_info = new MerchantDelivery()
  {
    delivery_type = 0,
    template_id = 0,
    express = new List<MerchantExpress>(){
    new MerchantExpress() {
      id=10000027, 
      price=100
    }, 
    new MerchantExpress(){
      id=10000028, 
      price=100
    }, 
    new MerchantExpress(){
      id=10000029, 
      price=100
    }}
  };

  Console.WriteLine(merchant.ToJson());

  AddMerchantResult result = api.AddMerchant(token, merchant);
  Console.WriteLine("添加商品:{0}", result.product_id);
  if (!string.IsNullOrEmpty(result.product_id))
  {
    //更新商品
    merchant.product_id = result.product_id;
    merchant.product_base.name = "测试产品22";
    CommonResult updateResult = api.UpdateMerchant(token, merchant);
    Console.WriteLine("更新商品:{0}", updateResult.Success ? "成功" : "失败");


    CommonResult deleteResult = api.DeleteMerchant(token, merchant.product_id);
    Console.WriteLine("删除商品:{0}", deleteResult.Success ? "成功" : "失败");
  }
}

测试的输出结果如下所示(一切成功)。以上就是我对商品管理接口的API定义和实现,以及对接口进行测试的阐述,基本上把所有相关的内容都贴出来了,希望大家能够对微店开发部分,有更深入的了解和认识。

如果对这个《C#开发微信门户及应用》系列感兴趣,可以关注我的其他文章.

推荐阅读更多精彩内容