Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 7 - 数组排序

电梯直达:
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 1
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 2
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 3
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 4
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 5
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 6
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 7
Python 科学计算库 NumPy 学习笔记 - 8

16. 数组排序

16.1 NumPy 中的快速排序:np.sortnp.argsort

对数组进行排序,返回排序后的结果,不改变原始数组的数据,用 np.sort

x = np.array([2, 1, 4, 3, 5])
y = np.sort(x)
print(x)
print(y)
[2 1 4 3 5]
[1 2 3 4 5]
还有 62% 的精彩内容
禁止转载,如需转载请通过简信或评论联系作者。

推荐阅读更多精彩内容