flutter build apk运行出错

问题描述:项目开发完毕,签名什么的都没问题了,执行flutter run --release没报错,但是执行flutter build apk后运行,部分功能出错,比如alibc初始化一直返回安全失败。

原因:flutter build apk默认会开启R8压缩,flutter run --release没有,所以出错

解决:执行flutter build apk --no-shrink