【Algorithm】位运算总结

异或

 • 表示
  xor 或 ^

具有以下几种特性

 1. 交换律
 2. 结合律
 3. 对于任何数x,有x xor x = 0,x xor 0 = x
 4. 自反性,A xor B xor B = A xor 0 = A
 • 应用
 1. 找出重复数
  1-1000放在含有1001个元素的数组中,只有唯一的一个元素值重复,其它均只出现
  一次。每个数组元素只能访问一次,设计一个算法,将它找出来;不用辅助存储空
  间,能否设计一个算法实现?
设重复数字为 x
t = 1^2^....^1000
k = a[0]^a[1]^....^a[1000] = t ^ x
则 t ^ k = t ^ t ^ x = 0 ^ x = x

推荐阅读更多精彩内容