Access 跨年丰盛财富冥想SOP

2018除旧迎新,开启飞黄腾达的2019年


      打开丰盛富足的人生冥想,开启与整个宇宙间能量共舞共融,清理能量场磁场,调和各种关系,提升打开接收的能力,带来更多的可能性以及丰盛和富足,让人生更多轻松喜悦。

      时间:2018/12/31晚19点至20点

      费用:人民币 68/人

      报名支付费用后邀请你进群

      备注:课程结束后购买录音人民币88/人(每月涨价一次)

推荐阅读更多精彩内容