python学习-字符串(补充1)

s.isdigit()、s.isnumeric()、s.isdecimal()的差别

转载自:百度知道

num = "1" #unicode
num.isdigit() # True
num.isdecimal() # True
num.isnumeric() # True

num = "1" # 全角
num.isdigit() # True
num.isdecimal() # True
num.isnumeric() # True

num = b"1" # byte
num.isdigit() # True
num.isdecimal() # AttributeError 'bytes' object has no attribute 'isdecimal'
num.isnumeric() # AttributeError 'bytes' object has no attribute 'isnumeric'

num = "IV" # 罗马数字
num.isdigit() # True
num.isdecimal() # False
num.isnumeric() # True

num = "四" # 汉字
num.isdigit() # False
num.isdecimal() # False
num.isnumeric() # True

===================
isdigit()
True: Unicode数字,byte数字(单字节),全角数字(双字节),罗马数字
False: 汉字数字
Error: 无

isdecimal()
True: Unicode数字,,全角数字(双字节)
False: 罗马数字,汉字数字
Error: byte数字(单字节)

isnumeric()
True: Unicode数字,全角数字(双字节),罗马数字,汉字数字
False: 无
Error: byte数字(单字节)

推荐阅读更多精彩内容

 • s为字符串 s.isalnum()所有字符都是数字或者字母 s.isalpha()所有字符都是字母 s.isdig...
  程猿先生阅读 224评论 0 0
 • Integer类型 str字符串 list列表 set集合类型 字典dict
  Captain_tu阅读 304评论 0 0
 • 突然来的兴致,整理了房间,翻到很多以前喜欢,不喜欢的东西,杂七杂八的,还有以前的笔记本,随手写的心情感慨、以前想学...
  无邪Kelly阅读 211评论 0 0
 • 春雨到来,万物复苏,寒冷的冬天终于结束了。北方姑娘三月在杭州经历了2016年的第一场雨,早上在青年旅舍醒来,听着雨...
  68bed5e7a503阅读 110评论 0 1
 • “预习是学生独立学习的机会,不应只是为课堂教学做一些准备工作,而应尽可能地针对所有教学目标,是真正的自主学习。” ...
  远贞阅读 367评论 0 1
 • 新加坡飞约堡,十几个小时。夜航。我一个人坐在安全门附近,旁边是空姐手台,位置是我起飞之前特意找值机柜台要的,因为腿...
  RogerStandby阅读 40评论 0 0