LeetCode 两数相加

给定两个非空链表来表示两个非负整数。位数按照逆序方式存储,它们的每个节点只存储单个数字。将两数相加返回一个新的链表。

你可以假设除了数字 0 之外,这两个数字都不会以零开头。

示例:

输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807
解法一:

由于链表可能很长,我们不能把链表转换为整数再相加,然后再转成链表,这样可能会发生整数越界。我们可以直接遍历两个链表,对其中一个一个节点值进行相加,然后保存一个进位标记,就像做加法那样,将每一个加法和存入一个节点中,构造一个新的链表。这里我们建了一个头节点便于最后的返回操作。

太长不看版。

  public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {

    ListNode head = new ListNode(0);

    ListNode l3 = head;

    int tempSum = 0, addSign = 0;

    while (l1 != null && l2 != null) {
      ListNode listNode = new ListNode(0);

      if (addSign == 1) {
        tempSum = l1.val + l2.val + 1;
      } else {
        tempSum = l1.val + l2.val;
      }

      if (tempSum >= 10) {
        addSign = 1;
        listNode.val = tempSum % 10;
      } else {
        addSign = 0;
        listNode.val = tempSum;
      }

      head.next = listNode;

      head = head.next;

      l1 = l1.next;
      l2 = l2.next;
    }

    while (l1 != null) {
      ListNode listNode = new ListNode(0);

      if (addSign == 1) {
        tempSum = l1.val + 1;
      } else {
        tempSum = l1.val;
      }

      if (tempSum >= 10) {
        listNode.val = tempSum % 10;
        addSign = 1;
      } else {
        listNode.val = tempSum;
        addSign = 0;
      }

      head.next = listNode;
      head = head.next;
      l1 = l1.next;
    }

    while (l2 != null) {
      ListNode listNode = new ListNode(0);
      if (addSign == 1) {
        tempSum = l2.val + 1;
      } else {
        tempSum = l2.val;
      }

      if (tempSum >= 10) {
        listNode.val = tempSum % 10;
        addSign = 1;
      } else {
        listNode.val = tempSum;
        addSign = 0;
      }

      head.next = listNode;
      head = head.next;
      l2 = l2.next;
    }

    if (addSign == 1) {
      ListNode listNode = new ListNode(1);
      head.next = listNode;
      head = head.next;
    }

    return l3.next;
  }

精简版。

  public ListNode addTwoNumbers2(ListNode l1, ListNode l2) {
    ListNode dummy = new ListNode(-1);
    ListNode cur = dummy;
    int carry = 0;
    
    while (l1 != null || l2 != null) {
      int d1 = l1 == null ? 0 : l1.val;
      int d2 = l2 == null ? 0 : l2.val;
      int sum = d1 + d2 + carry;
      carry = sum >= 10 ? 1 : 0;
      cur.next = new ListNode(sum % 10);
      cur = cur.next;
      if (l1 != null) l1 = l1.next;
      if (l2 != null) l2 = l2.next;
    }
    if (carry == 1) cur.next = new ListNode(1);
    
    return dummy.next;
  }

推荐阅读更多精彩内容