Avatar notebook default
7篇文章 · 15945字 · 8人关注
 • 易经 || 天道永恒

  易:日月也;日月,天也;日月之行,天道也。《周易》上经以乾坤作始,终之以坎离,即天地始,日月终。天地有情而化生万物,万物顺天道而行,有始...

 • 易经详解 || 第三 屯

  有天地然后有万物,故易经首言乾坤天地,天地交则雷雨作,阴阳合则万物生,震雷坎雨作,故继乾坤后为<屯>。<屯>,万物初生,产难也,故<屯>,艰难之...

  9.3 285 2 14
 • 易经详解 || 第二 坤

  <坤>为地,六爻纯阴不杂,纯柔无刚,柔顺至极。柔顺者主静,<坤>之道也。天地之运行,天以健行,地以健顺,故坤虽柔,亦以柔而顺天之健行也。地球公转...

 • 易经详解 || 第一 乾

  乾为天,六爻纯阳不杂,纯刚无柔,刚健之至。阳刚主动,乾卦六爻纯阳至健,健动而不息,天道之行也,故以乾卦象天。 从卦象言,两乾相叠,一天过去一天又...

 • 120
  易经入门基础知识

  伏羲画卦,文王作〈易〉,圣人垂教,德配天地。《周易》成书三千年来,历代贤哲不遗余力,发挥《周易》义理,阐释大道之源,讲〈易〉之书多如牛毛...

  51.3 35275 53 372 1
 • 来自《易经》的语言和启示——“道義相随”

  <易>乃群经之首,大道之根源,华夏文化的根源。 提到《易经》,很多人都知道,但很多人都以为《易经》是算命的书。对此问题在这里不做过多的表述。《易...

 • <屯> 卦精解——“五行四德”

  <屯>,上坎水生下震木,智能生仁;震木生大离火,仁者必勇;离火生下互坤土,勇则立信;智、仁、勇、信,聖賢之四德也。四德全,建侯(王道教...

文集作者